دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش ۵۸
جدول ۴-۹نتایج تحلیل واریانس سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین ۵۹
جدول ۴-۱۰:نتایج آزمون شفه در سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین ۶۰

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید