دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، گروه کنترل

دانلود پایان نامه

این ۶۰ نفر به صورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفره (۱۰نفرگروه آزمایش و۱۰ نفر گروه کنترل)دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان دارویی با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج درمان شناختی-رفتاری وپرسشنامه افسردگی

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع عرضه کننده

دیدگاهتان را بنویسید