دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، افسردگی اساسی، جامعه آماری، طرح پژوهش

ز کشور ۴۴
فصل سوم ۴۶
روش پژوهش ۴۶
۳-۱- طرح پژوهش ۴۷
۳-۲-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۴۷
۳-۳-متغیرهای پژوهش ۴۷
۳-۴-ابزارپژوهش ۴۸
۳-۴-۲ طرح درمان شناختی – رفتاری ( CBT ) در درمان افسردگی اساسی: ۵۰
بخش اول: افکار ۵۰
بخش دوم: رفتار ۵۱
بخش سوم: ارتباطات ۵۱
۳-۵-روش اجرای پژوهش ۵۲
۳-۶-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد ژنیکولوژیک، داروها، ۱۹۹۳، حاملگی

دیدگاهتان را بنویسید