دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی

افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش ۵۷
جدول شماره ۴-۷:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش ۵۸
جدول شماره ۴-۸:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی بر اساس

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهنیرو۱۲، [۵و۲]، ۱-۲-۱-انواع، تجربیِ

دیدگاهتان را بنویسید