دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی رفتاری، خانواده درمانی، شناختی رفتاری

بین فردی ۳۸
۲-۹-۴-رفتاردرمانی ۳۹
۲-۹-۵-درمان مبتنی بر روانکاوی ۳۹
۲-۹-۶-خانواده درمانی ۴۰
۲-۹-۷-تحریک عصب واگ ۴۰
۲-۹-۸-درمان شناختی رفتاری…………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۱۰- پیشینه پژوهشی ۴۲
۲-۱۰-۱ پژوهش های داخل کشور ۴۲
۲-۱۰-۲ پژوهش های خارج ا

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعقانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

دیدگاهتان را بنویسید