دانلود پایان نامه درباره ساختمان،، MP2، تبادلی)، ارزشمندتر

بعضی موارد انرژی تبادلی) به عنوان تابعی از چگالی محاسبه می گردد روش DFT تنها کمی ارزشمندتر از HF می باشد، ولی در بعضی مطالعات شیمی کوانتومی مشاهده شده است که نتایج DFT غیر متمرکز در مورد بعضی خواص شیمیایی مانند ساختمان، انرژی واکنش فرکانس های ارتعاشی به خوبی MP2 روش نسبتاً جدیدی است که در بعضی موارد کاستی هایی هم در آن به چشم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهنیرو۱۲، [۵و۲]، ۱-۲-۱-انواع، تجربیِ

دیدگاهتان را بنویسید