دانلود پایان نامه درباره نیرو۱۲، [۵و۲]، ۱-۲-۱-انواع، تجربیِ

دستیابی است، بسیار مهم است که با استفاده از اطلاعات دریافت شده از مدل های مکانیک کوانتومی سطح بالا، بتوان سایر روش های مناسب تجربیِ مدلسازی مولکولی مبتنی بر میدان های نیرو۱۲ را نیز توسعه بخشید و مجموعه پارامترها و توابع را تعیین نمود. [۵و۲]

۱-۲ محاسبات کوانتومی
۱-۲-۱-انواع محاسبات کوانتومی
بطور کلی روشهای نیمه تجربی عبارتند

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه هواپیماها، spill-return، ۱۹۲۱ثبت، بویلرهای

دیدگاهتان را بنویسید