دانلود پایان نامه درباره هاتری، شرودینگر، ، هامیلتونی

دانلود پایان نامه

برای تعیین ساختار الکترونی مولکول ها می باشد در واقع معادلات هاتری – فاک یک معادله شرودینگر تغییر یافته است که هامیلتونی کامل به وسیله یک عملگر تقریبی فاک جایگزین شده است. در این روش نمی توان اثر متقابل الکترون ها بر روی یکدیگر را در نظر گرفت و در واقع ارتباط وضعیت و حرکت الکترونها با یکدیگر معلوم نمی شود. با چشم پوشی از دافعه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره می‌شود،، نانومتری،، دانه‌هایی، آلیاژهای

دیدگاهتان را بنویسید