فایل پایان نامه روانشناسی اعتیاد به اینترنت-دانلود متن کامل

های پیشگیری برای این نوع اعتیاد را فراهم آورند.
– خواجه موگهی (1389) مطالعهای با عنوان بررسی متغیرهای شخصیتی پیشبینی کننده اعتیاد به اینترنت انجام داد. بر اساس این مطالعه 86 /0 کاربران، اعتیاد به اینترنت داشتند (56 /0 خفیف، 28 /0 متوسط، تا 2/0 شدید). دوازده ویژگی شخصیتی در قالب دو بعد روان نژندی و برون گرایی وارد مدل آماری رگرسیون لجستیک شدند. ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت به ترتیب شامل: آسیب پذیری در برابر استرس، تکانشی بودن ، فعالیت و هیجانجویی میباشد. همچنین رابطه معناداری بین اعتیاد به اینترنت با سنین نوجوانی و بیکار بودن به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میآید. صفتهای شخصیتی افراد، پیش بینی کننده آسیبپذیری در برابر اعتیاد به اینترنت میباشند. با توجه به نتایج پیشنهاد میشود با ارزیابی شخصیت کاربران اینترنت، اشخاص در معرض خطر جهت پیش گیری از اعتیاد به اینترنت شناسایی شوند.
– شایق و همکاران (1388) مطالعهای با عنوان بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان تهران انجام دادند ارتباط معنیداری میان روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر ،r=0/4) ) و نوجوانان دختر و پسر در کل ، r=0/5) ) وجود دارد. در نوجوانان پسر رابطه معنی داری میان خوشایندی ، r=0/17)) و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت ، r=0/17) ) به دست آمد. اعتیاد به اینترنت با برخی از صفات شخصیتی نوجوانان از جمله روان رنجورخویی، خوشایندی و وظیفه شناسی ارتباط دارد.
– کرامتی مقدم(1383) به تحقیق درباره تعیین چگونگی رابطه وابستگی به اینترنت با نظام ارزشی دانشجویان و وضعیت وابستگی و نظام ارزشی آنان بود. جامعه مورد مطالعه از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1382 شهید بهشتی تشکیل شد. نمونه مورد بررسی شامل 140 شرکت کننده می باشد که در آن 60 دختر و 80 پسر حضور داشته اند که بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدهاند. برای سنجش میزان وابستگی از مقیاس دیویس و برای سنجش نظام ارزشی فرد از مقیاس لطف آبادی و نوروزی استفاده شده است. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. نتایج عدم تفاوت را در سؤال اول نشان داد. و در دیگر سؤالات تفاوتها در سطح 05/0 معنادار بود. در کل نتایج این پژوهش حاکی از وجود ارتباط بین وابستگی به اینترنت و نظام ارزشی میباشد. برای به دست آوردن نتایج از روش های آماری t برای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
– اورنگ(1383) به بررسی علل وابستگی روانی به چت کردن دراینترنت درجوانان شهر تهران پرداخت. دراین تحقیق به روش نمونه گیری از طریق داوطلبانه که درمجموع 208 کاربر اینترنت، در دوگروه آزمایشی وابسته روانی به رفتار چت کردن در اینترنت و گروه مقایسه غیر وابسته به اینترنت، بوسیله آزمونهای وابستگی به اینترنت یانگ، هویت شغلی دیلاس، آزمون کنترل راتر و آزمون خودپنداره راجرز انجام شد و نتایج حاصل از فرضیه های این بود که بین وابستگی چت کردن در اینترنت و داشتن هویت موفق و داشتن هویت ناموفق رابطه معناداری وجود ندارد، بین وابستگی چت کردن در اینترنت و داشتن هویت دیررس و داشتن هویت مغشوش رابطه معناداری وجود دارد و بین وابستگی چت کردن در اینترنت و منبع کنترل و خود پنداره رابطه معنادداری وجود دارد.
– علوی و همکاران (1389). مطالعهای با عنوان بررسی ارتباط علایم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان انجام دادند. بر اساس یافتههای این مطالعه تفاوت معنیداری میان میانگین علایم روانپزشکی در تمامی خرده مقیاسها در پرسشنامه S-CL-90-R و سه شاخص GSI،PSDI،PST در دو گروه معتاد به اینترنت و کاربر عادی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین نمرات علایم روانپزشکی (نظیر افسردگی، اضطراب،خودبیمارانگاری، وسواس، حساسیت بین فردی، پرخاشگری، پارانویا، فوبیا و روانپریشی) و سه شاخص GSI،PSDI،PST با اعتیاد به اینترنت وجود دارد. همچنین اعتیاد اینترنتی با کنترل جنسیت بر علایم روانپزشکی نه گانه تاثیرگذار بود. با توجه به نتایج این مطالعه جای آن دارد به پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان یک مشکل روانی که اغلب گریبانگیر نسل جوان و آینده ساز جامعه میباشد توجه جدی مبذول گردد و متخصصین روانپزشکی و روانشناسی که در امر بهداشت روان فعالیت میکنند لازم است تا در مورد مشکلات روانی ناشی از اعتیاد اینترنتی نظیر اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، نارضایتی شغلی و تحصیلی در میان معتادان به اینترنت آگاهی داشته باشند.
– ناستی زایی(1388) مطالعهای با عنوان بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت انجام دادند. بر اساس یافتههای این مطالعه سلامت عمومی کاربران معتاد به اینترنت (خصوصاً در زیر مقیاسهای اضطراب و افسردگی) نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری بود اما کاربران معتاد به اینترنت و کاربران عادی از نظر جسمانی در وضعیت یکسانی قرار داشتند و اختلال در کارکردهای اجتماعی دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. اثر اینترنت بر میزان افسردگی و اضطراب چه در زمینه افزایش و چه کاهش آن بستگی شدید به نوع استفاده و زمان اختصاص داده شده به آن دارد لذا باید در زمینه استفاده مناسب از اینترنت فرهنگ سازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.
– پاشایی وهمکاران (1387) تحقیقی با عنوان تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی در این تحقیق از روش پدیدارشناسی تفسیری بنر استفاده شده است. روش اصلی جمعآوری اطلاعات دراین مطالعه مصاحبههای نیمه سازمان یافته با 12جوان ایرانی وابسته به اینترنت که 10 نفر زن و 2 نفر مرد بودند در محدوده سنی 18- 30 سال ازطریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه تحلیل حاصل با بهره گرفتن از روش درون مایه ای بنر استفاده شد. به طور کلی 4 درون مایه ای اصلی و 8 درون مایهای فرعی ازنتایج این پژوهش استخراج شد.درون مایهای اصلی عبارتنداز:1- دنیای اینترنت به عنوان ایدهال مجازی نوجوانان 2- اینترنت وتغییردرسبک زندگی3- اینترنت حصاری برای زندگی4-اینترنت وتغییردروضعیت جسمی-روانی و4 درون مایه فرعی شامل کسب لذت، آزادی، ارتباط و دسترسی آسان از آن استخراج شد.
– امیری (1383) پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان زمینه یابی اعتیاد به اینترنت انجام داد. در این پژوهش نمونه ای به حجم 120نفر از دانشجویان دو دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی انتخاب گردیدند و پرسشنامه (ISS) روی این افراد انجام شد و داده های جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از نظر میزان استفاده از اینترنت و اعتیاد به آن میان دانشجویان دختر و پسر دو دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد. بدینگونه که در دانشکده علوم پایه دختران و در دانشکده علوم تربیتی پسران زمینه های اعتیاد به اینترنت بیشتری را نشان می دادند.
– باقری (1388) تحقیقی در اعتیاد به اینترنت و وضعیتهای هویت در دانشجویان درسال 89-88 به تحصیل اشتغال داشتن دانشگاه آزاد اسلامی رودهن انجام داد. نتایج این تحقیق نشان دادکه بین اعتیاد به اینترنت وهویت سردرگم دانشجویان رابطه معنی دارومثبت وجود دارد:یعنی با افزایش نمرات هویت سردرگم، نمرات اعتیاد هم افزایش مییابد اما بین اعتیاد به اینترنت و وضعیت هویت معوق، زودرس و موفق در دانشجویان رابطه معنیداری گزارش نشده. شماره مقیاسهای تشخیصی برای ارزیابی اعتیاد به اینترنت در سالهای اخیر گسترش یافته است برای درک بهتر ساختار، اعتبار و روایی چنین ابزار ارزیابی تست اعتیاد اینترنتی یانگ با بهره گرفتن از یک نگرش تاییدی ارزیابی شده بود. داده های جمعآوری شده ازتحقیقی که از410 فارغالتحصیل دانشگاه هنگ کنگ برای کشف تحلیل عاملی و داده های یک نمونه بسط یافته مطالعه شده بود تا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی به منظور ارزیابی ویژگیهای روانسنجی و ساختارعاملی مقیاس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سه ابعاد، یعنی مشکلاتIAT اجتماعی و بیرونی، مدیریت زمان و عملکرد و جایگزین واقعیت استخراج شد. این ابعاد با شماری از متغیرهای معیار شامل: عملکرد آکادمیک، فعالیتهای برخط، جنسیت وکاربر اینترنت مرتبط است. نتایج نشان دادکه عملکرد آکادمیک بطور منفی با نمرات اعتیاد به اینترنت همبستگی منفی دارد. همچنین کشف شدکه درجه اعتیاد به اینترنت همراه با انواع مختلف فعالیتهای برخط، مردم مشغول به ارتباطات مجازی و قمار برخط که نمرات بالاتری را دراعتیاد به اینترنت دارند متغیر است. دست آمده شایسته است دست اندرکاران بهداشت یا اطلاعات درست در مورد استفاده بهتر از اینترنت و برنامههای پیشگیری برای این نوع اعتیاد رافراهم آورند.
– عابدینی و پور جبلی(1384) تحقیقی با عنوان بررسی میزان بهرهمندی از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد خلخال بمنظور شناخت وضیعت و نوع استفاده دانشجویان از اینترنت انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پرسشنامه است. 157 نفر به عنوان نمونه استفاده کنندگان از اینترنت انتخاب شدند روش نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای تصادفی انتخاب شد.که بعد از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ازین قرار بود که دانشجویان سه نوع استفاده از اینترنت با بیشترین فراوانی به ترتیب : جستجوی مقاله (49نفر)، چت(39نفر)، و پست الکترونیکی(29نفر)، و مجموع ساعاتی که ماهانه برای اینترنت صرف می کردند به ترتیب عبارت :454، 307، 377 ساعت بر حسب نظر پاسخگویان مهمترین مکان استفاده از اینترنت منزل (9/54) است و از کل پاسخگویان فقط 4/13/0 اعلام کردند که در دانشگاه از اینترنت استفاده می کنند. و میانگین ساعت آن ها از اینترنت ماهیانه 12 ساعت است.
2-2-2- تحقیقات خارجی
– ماچ وهمکارانش(2011) به بررسی استفاده افراطی نوجوانان از دنیای مجازی ـ اعتیاد اینترنتی یا کشف هویت پرداختن و در این مطالعه، فرضیهای را با عنوان اینترنت بعنوان یک ابزار ارزشمند در دسترس نوجوانان درپی گیری کردن پیشرفت های مرتبط با نیاز برای وضوح مفهوم خود یا هویت کمک کند مطرح شد. شرکت کنندگان در این مطالعه 278 نوجوانان (05/48/0 دخترکلاس9-7) بودندکه پرسشنامههای مرتبط باسطوح استفاده شان از اینترنت، اعتیاد اینترنتی، پیشرفت قبلی، خودآگاهی، وضوح مفهوم خود و اطلاعات آماری شخصی را پرکردند. این مطالعه از این فرضیه کلی حمایت کرد که سطح خود وضوحی در نوجوانان به طور منفی با اعتیاد به اینترنت و استفاده افراطی مرتبط است.
-گریفتز و همکاران(1997). درتحقیقی در مورد ویژگیهای شخصی رفتار استفاده از اینترنت و اعتیاد اینترنتی در مطالعه دانشگاه تایوان این نتایج به عمل آمدکه کاربرد اینترنت با شدت اعتیاد اینترنت مرتبط بود و این مطالعه رابطه بین کاربرد اینترنت و رفتاراعتیادی اینترنت را کشف کرد 76 نفر از دانشجویان این دانشگاه در این مطالعه شرکت کرده بودند و پرسش نامه کاربرد استفاده از اینترنت را کاربرد اجتماعی، کاربرد اطلاعاتی،کاربرد تفریحی و کاربرد عاطفی مجازی و مقیاس اعتیاد اینترنتی چینی (استفاده وسواسی، بیرونی، تحمل، مشکلات مدیریت زمان، مشکلات سلامت و بین فردی)کامل کرده بودند این تحقیق نه تنها ارتباط بین عملکرد اجتماعی و شاخص وابستگی به اینترنت در استفاده وسواسی، بیرونی، تحمل و مشکلات رابطه بین فرد و سلامت را کشف کرد بلکه همچنین رابطه بین عمکرد اطلاعاتی و شاخص سوء استفاده از اینترنت (مشکلات رابطه بین فردی وسلامت)کشف کرد.
– کارلین و همکاران(2008) در تحقیقی با عنوان تعریف و سنجش تجربه غرق شدن در بازیها. برخلاف کاربرد مشترکی که بازیکنان و بازبین گران، از کلمه غرق شدن دارند این کلمه هنوز معانی واضحی ندارد. در این تحقیق مقیاس غرق شدن را با بررسی اینکه آیا غرق شدن میتواند بطور کمی تعریف شود، با توصیف سه آزمایش کلی به این نتایج دست یافتند. اولین آزمایش توانایی شرکت کنندگان، برای تغییر از یک کار غرقی به غیر غرقی. دومین آزمایش که آیا تغییر در حرکت چشم شرکت گنندگان، در طی یک کار غرقی وجود دارد. سومین آزمایش تأثیر یک سرعت فعل و انفعال خارجی تحمیل شده را بر غرق شدن و اندازه موثر (حالت نگرانی، تأثیر مثبت و تاثیر منفی) تحقیق کردند. بطورکلی در این یافته ها روشن شده که غرق شدن میتواند بطور ذهنی (از طریق پرسشنامه) و همچنین بطور عینی (زمان کامل کردن کار، حرکت چشم) اندازهگیری کرد. علاوه، بر این غرق شدن تنها بعنوان یک تجربه مثبت در نظر گرفته نمی شود و از آن به عواطف و ناراحتیهای منفی (یعنی نگرانی) همچنین یاد می شود.
در پژوهشی که یانگ (1996) بر روی سن افراد مبتلا به اعتیاد به اینترنت انجام داد، گزارش کرده است که 60 درصد افراد را زنان با میانگین سنی 40 تشکیل می‏دادند و 42 درصد آنها بدون حرفه ( خانه‏دار، بازنشسته یا دانشجو) بودند.
طی پژوهشی که شاتون (1989 ، عابدینی به سال 1383) به‏منظور بررسی ارتباط بین ویژگیهای محافظه کاری/تجربه‏گرایی، عمل‏گرایی/ خیالپردازی آزمون شانزده عاملی شخصیت نمرات بالاتری آوردند. این افراد به رؤیاپردازی و غرق شدن در افکار گرایش بیشتری داشتند و امتیاز بیشتری در سرسختی و رقابت‏جویی به دست آوردند. در واقع آنها نیاز به انزوا، مشغله‏های ذهنی و کم‏توجهی به عواطف دیگران یا همکاران روزمره را نشان دادند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به نو بودن موضوع تحقیقات داخلی صورت نگرفته اگرچه تحقیقاتی مختلفی در زمینه اعتیاد اینترنتی با متغیرهای دیگری انجام شده است ولی با دو متغیر جذب و غرق شدن انجام نگرفته و در مورد غرق و جذب شدن پژوهشی با عنوان بررسی رابطه احساس حضور با برخی ویژگی های روانشناختی جوانان در محیط های مجازی (جذب و غرق شدن، برآورد گذشت زمان، تعامل، فشارکار، انگیزه و تجربیات قبلی) در سال 1388 توسط پناهی شهری انجام شد: احساس حضور، به معنای احساس حاضر بودن فیزیکی در محیطی دیگر بواسطه یک ابزار ارتباطی است. تعداد 118 آزمودنی در یک بازی رایانهای رانندگی، در 4 گونه شرایط آزمایشی شرکت کردند: رانندگی در گیم نت و در آزمایشگاه روی صفحه گسترده یک بار به عنوان مسافر و سه بار به عنوان راننده در شرایط ساده، دشوار و دلخواه. در مرحله ساده، عملکرد رانندگی و در همه شرایط زمان واقعی و برآورد شده حضور در محیط مجازی ثبت میشد. یافتههای پژوهش نشان داد گرایش به جذب و غرق شدن، فشارکار و انگیزه آزمودنیها در محیط مجازی رابطه مثبتی با تجربه حضور داشت. تجربه قبلی در محیطهای مجازی و عملکرد رابطهای با حضور نداشت. رابطه حضور با برآورد گذشت زمان رابطهای U شکل بود و تعامل با محیط مجازی موجب افزایش حضور در محیط مجازی شد. بنابراین، جذب و غرق شدن حضور را تسهیل میکند. انگیزه و حضور در محیط مجازی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. حضور در دنیای مجازی یا تصوری موجب افزایش برآورد گذشت زمان میشود و برای حضور حداقلی از فشارکار لازم است.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق
یکی از روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گرد. تحقیقات همبستگی را میتوان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف)همبستگی دو متغیری ب)تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا تحلیل کواریانس. در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیر مستقل(پیش بین) است. در بعضی بررسی ها از مجموعه از همبستگی های دو متغیری متغیرهای موجود در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده میشود و از جمله تحقبقاتی که در آن از کواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است (سرمد وهمکاران،1387). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی با روش همبستگی است.که از تحلیل رگرسیون و تحلیل کواریانس استفاده شده است
3-2- جامعه آماری
مجموعه افراد، اشیا یا پدیده های مربوط به یک مطالعه آماری را جامعه مینامند. برای هر مطالعه،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *