فایل پایان نامه روانشناسی اعتیاد به اینترنت

دانلود پایان نامه

جامعه مشخصی وجود دارد. مهم این است که جامعه بطور روشن تعریف شود، زیرا نتیجهگیرهای که در پایان مطالعه آماری به عمل خواهد آمد تنها به همین جامعه تعلق خواهد داشت (گنجی،1384). و در این پژوهش جامعه آماری درحدود 1600- 1400 کاربران اینترنتی کافی نتهای شهری سرایان و فردوس است .

3-3- نمونه تحقیق
هر بخش از جامعه آماری را نمونه گویند. به عبارت دقیق تر نمونه عبارت از «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که معرف ویژگیهای اصلی جامعه باشند (گنجی،1384). در این تحقیق نمونه ما طبق جدول مورگان شامل 308 نفر کاربر اینترنتی در دسترس را از گروه های سنی و تحصیلی مقاطع که مراجعه به کافینت داشتهاند انتخاب کردهایم.
3-3-1- حجم نمونه آماری
واحدهای آماری مورد مطالعه نمونه را تشکیل میدهند. تعداد واحدهای موجود در نمونه را حجم نمونه می نامند و با حرفn نشان میدهند (گنجی،1384). در این پژوهش نمونه 308 کاربر اینترنتی است.
3-3-2- روش نمونه گیری
وقتی تحقیق آماری با بهره گرفتن از نمونه انجام میگیرد، اولین تلاشی که به عمل میآید این است که نمونه طوری انتخاب شود که معرف جامعه باشد. و برای انتخاب واحدهای آماری یک نمونه، باید درمیان روش های متعدد نمونه گیری دست به انتخاب زد. این روشها به دو گروه تقسیم می شوند:روش های نمونه گیری تصادفی (ساده، منظم، لایهای و خوشهای) و روش های نمونه گیری غیر تصادفی (اتفاقی، ارادی، سهمیهای و بر اساس داوری (گنجی،1384).
در پژوهش انجام شده نمونه آماری کاربران اینترنتی حاضر به همکاری است به تعداد حجم نمونه 308 نفر که با روش نمونهگیری غیر تصادفی (در دسترس) انتخاب شده است.
3-4-ابزارگردآوری آطلاعات
یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعهای از سوال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد. سوالهای پرسشنامه را نوعی محرک ـ پاسخ میتوان محسوب کرد و بطور کلی سوالهای پرسشنامه به دو صورت 1- سوالهای بسته ـ پاسخ 2ـ سوال های باز ـ پاسخ است (سرمد و همکاران1387).
در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده شده است که شامل 3 پرسشنامه اعتیاد اینترنتی، جذب و غرق شدن است .
3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)
دراین پژوهش از آزمون اعتیاد به اینترنت که روشی قابل اطمینان و معتبر برای اندازه گیری اعتیاد به استفاده از اینترنت است استفاده شده. این پرسشنامه شامل 20 ماده است و برای سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر و بوسیله دکتر کیمبرلی یانگ تهیه شده است. پاسخ های آن در پیوستار پنج درجهای از بندرت، گاهی اوقات، اغلب، بیشتر اوقات، و همیشه قرار گرفته است که درجه اعتیاد خفیف، متوسط، و شدید را اندازه گیری می کند. پایین ترین نمره دریافتی 20و بالاترین امتیاز 100 است (مجدیان، 1387).
3-4-1-1- شیوه نمره گذاری
درمقیاس اعتیاد به اینترنت، هر گزینه بدین شرح نمره گذاری می شوند: بندرت=1 گاهی اوقات=2 اغلب3، بیشتر اوقات=4، همیشه=5
نمره بدست آمده نمره کلی آزمون است که میزان وابستگی به اینترنت را مشخص می کند و تفسیر آن درجدول ذیل آمده است.
جدول (3-1): تفسیر وطبقه بندی اعتیاد به اینترنت
امتیاز
میزان وابستگی به اینترنت
39-20
متوسط
69-40
زیاد
100-70
شدید

برای بدست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس کافی است امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر جمع کنید(همان منبع).
3-4-1-2- اعتبار وروایی آزمون
دراجرای آزمون اعتیاد به اینترنت یو و همکاران (2004) ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 90/0 به دست آوردند. ونگ و همکاران(2003) نیز ضریب آلفای کرونباخ 90/0 را گزارش کرده اند. در ایران قاسم زاده (1386) آلفای کروباخ 883/0 و در گاهی (1386) نیز ضریب پایایی این پرسشنامه را 88/0 به دست آوردند (مجدیان، 1387).
3-4-2-مقیاس جذب تلگن (TAS)
در پژوهش جاری جذب شدن با “مقیاس جذب تلگن” سنجیده میشود. تلگن و اتکینسون (1974) به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهای روزانه یا مسایل مورد توجه، مقیاس TAS را ارائه کردند. فرض بر این بود که جذب مفهومی مرتبط با توجه است، جذب احساس برجسته از چیزی است که به آن توجه می شود.TASبرای ارزیابی صفت جذب ارائه شده است. این آزمون از پرسشسنامه چند بعدی شخصیت استخراج شده، جذب شدن و مشارکت در رویدادهای درونی (مانند تخیلات) و بیرونی (مانند فیلم) را میسنجد و 34 گویه دارد. به نظر روچ و مککانکی (1990) هدف از کاربرد TAS این است که بدانیم فرد تا چه حد:
نسبت به محرکهای جالب توجه خود حساس است و با آنها درگیر می شود.
نسبت به محرکهای القایی حساس است.
با تصاویر فکر میکنند و میتوانند تصاویر القا کننده و واضحی ارائه کنند.
تجربیات چند حسی دارد (حس آمیزی)
در افکار و تصورات خود غرق می شود و میتواند گذشته را بوضوح تجربه کنند.
دوره هایی از هشیاری گسترده را تجربه می کند.
حالتهای دیگری از هشیاری را تجربه می کند.
3-4-2-1-شیوه نمره گذاری
این آزمون 34 گویه دارد. هر گویه به صورت خطی از 4 درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی شده است. در این مقیاس از جمع مجموع درجه های 34 گویه نمره بدست آمده که میزان جذب شدن آزمودنی در محیط های مجازی را مشخص می کند(پناهی شهری،1388).
3-4-2-2 روایی و اعتبار TAS
پناهی شهری (1388) برای بررسی روایی سازه TAS، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. به این منظور، پاسخهای 437 آزمودنی (همه آزمودنیهای پژوهش) با روش تحلیل مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
شاخص kmo به میزان 87/0 و آزمون کرویت بارتلت ( 2971، 1p000 ) نشان داد انسجام درونی داده ها به منظور تحلیل عاملی برای تحلیل گویه ها کافی است. منحنی حاصل از آزمون اسکری نشان داد شیب منحنی در نقطه ای مسطح میشود که استخراج 9 عامل بهترین ساختار عاملی این آزمون خواهد بود. مقدار ویژه این 9 عامل بالاتر از یک بود که به ترتیب 22، 5، 5، 5، 4، 4، 3، 3 و 3 (در مجموع 54) درصد واریانس مشترک را تبیین می کنند.
به منظور تبیین روشنتر و ساختار سادهتر TAS، عاملها با بهره گرفتن از چرخش واریماکس استخراج شد. با توجه به بار معنایی گویه های هر عامل و پژوهشهای پیشین، این عوامل استخراج شدند (دلایل نام گذاریها و متن گویه های هر یک از عوامل در ادامه خواهد آمد):
1 ـ رویای روز و تخیل

مطلب مشابه :  تحقیق درباره استاندارد سازی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 ـ درگیر شدن و مشارکت
3 ـ جذب شدن به موسیقی
4 ـ حس آمیزی رنگ و بو
5 ـ حالتها دیگر هشیاری و ادراک
6 ـ بیش شناخت
7 ـ حس آمیزی صوتی
8 ـ گرایش به تجسم
9 ـ گرایش به روان نژندی
اعتبار TAS با سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در کمترین و بیشترین همسانی درونی به ترتیب مربوط به مقیاس “گرایش به روان پریشی” (40/0) و نمره کل TAS (89/0) بود. کمترین و بیشترین اعتبار تنصیفی نیز به ترتیب مربوط به مقیاس “گرایش به روان پریشی” (40/0) و نمره کل TAS (86/0) بود.
به منظور بررسی اعتبار دوباره سنجی، این آزمون دو بار و با فاصله زمانی 4 تا 6 هفته روی 70 دانشجوی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دانشگاه آزاد و کارمند مخابرات اجرا شد. چنانچه در جدول 3-11 مشاهده می شود همه ضرایب دوباره سنجی مقیاسها و نمره کل TAS در فاصله زمانی 4 تا 6 هفته معنادار بوده است. ضمناً مقایسه میانگین 5 مقیاس و نمره کل TAS با بهره گرفتن از آزمونt نمونه های وابسته، تفاوت معناداری بین میانگین مقیاسها (بجز مقیاس حس آمیزی صوتی) و نمره کل TAS در دو اجرا با فاصله زمانی نشان نداده است. بجز گویه های 8، 13، 15، 17، 29، 30 و 33، همبستگی سایر گویه ها در دو اجرا معنادار بوده است. بجز گویه های 1، 10، 19، 22 و 23، تفاوت میانگین سایرگویه ها در دو اجرا معنادار نبوده است.
3-4-3 پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ)
پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) توسط ویتمر و سینگر (1998) ارائه شد و به بررسی توانایی فرد در درگیرشدن و مشارکت در تجارب روزانه میپردازد و به فناوری نیز بستگی ندارد (مانیا و چالمرز، 2001). ITQ از سه خرده مقیاس تشکیل شده است:
بازی: در گویه های مقیاس بازی ITQ از آزمودنیها پرسیده میشود تا چه حد به بازیهای رایانهای میپردازند و تا چه حد در این بازیها غرق میشوند و احساس میکنند در بازی هستند. البته لارنی و همکاران (2005) معتقدند فقط گویه آخر مقیاس بازی مربوط به تمایلات غرق شدگی است و میتوان آن را شاخص مشارکت در بازی تلقی کرد.
فوکوس: منظور از فوکوس، آماده باش ذهنی و توانایی تمرکز روی فعالیتهای لذت بخش و جلوگیری از عوامل حواس پرت کننده است. به نظر میرسد فوکوس زمینه ساز عامل بعدی یعنی مشارکت باشد.
مشارکت: مشارکت مربوط به آمادگی برای درگیر شدن و مشارکت انفعالی در برخی فعالیتهاست. مشارکت حاصل تمرکز انرژی و توجه روی یک محرک، فعالیت یا رویداد است. میزان مشارکت به اهمیت یا معنای آن محرک، فعالیت یا رویداد بستگی دارد. اگر کاربر مشکلات شخصی داشته باشد، بیمار باشد، از نظر فیزیکی راحت نباشد یا به محرکهای خارج از محیط مجازی توجه کند، مشارکت کمتری در محیط مجازی خواهد داشت. در آزمونهای متعددی که به بررسی احساس حضور پرداختهاند، عامل “مشارکت” با همین عنوان یا عنوانهای مشابه خود را نشان داده است، مثلا عامل مشارکت / مهار آزمون PQ، عامل درگیر شدن در آزمون ITC-SOPI، عامل تخصیص توجه در آزمونMEC-SPQ و عامل درگیر شدن در آزمون TPI. البته در MEC-SPQ عاملی به نام “مشارکت شناختی” نیز وجود دارد.
ظاهراً تمایلات غرق شدن (مانند فوکوس و مشارکت)، انعکاسی از صفات و آمادگیهای شخصیت هستند. لارنی و همکاران (2004) دریافتند خرده مقیاسهای فوکوس و مشارکت همبستگی مثبتی با برون گرایی و گذار از خود دارند. یعنی برون گرایی و نوعی از خودفراموشی ظاهراً با توانایی فوکوس توجه به محرک میانجی ساخته و با درگیر شدن با محیط مجازی رابطه دارد. مثلاً افراد مضطرب میتوانند سریعتر منابع توجهی خود را به سوی محرکهای تهدید کننده منحرف کنند و فکر خود را با آنها درگیر کنند و در این خرده مقیاسها نمره بالاتری میآورند. به نظر کلونینگر و همکاران (1993) گذار از خود عبارت است از همانند شدن با هر چیزی که بخشی از یک کل منسجم تلقی میشود. گذار از خود مستلزم پذیرش، همانند شدن یا اتحاد معنوی با طبیعت یا منبع آن است. گذار از خود چند جنبه یا مرحله دارد: خود فراموشی، همانند شدن با غیر خود و پذیرش معنوی. منطقی است که بپذیریم گذار از خود، بویژه خودفراموشی، با حضور همبستگی مثبتی داشته باشد. ظاهراً خودفراموشی و همانندشدن با غیر خود تعیین کننده های مهمی در احساس حضور هستند (لارنی و همکاران، 2004 ، پناهی شهری ، 1388).
در نخستین بررسی ویتمر و سینگر (1998) همسانی درونی ITQ 75/0 بود. گویههایی که موجب کاهش این ضریب شده بودند حذف شدند و همسانی درونی 18 گویه باقی مانده 81/0 شد (132n=). لارنی و همکاران (2004) همسانی درونی سه مقیاس فوکوس، مشارکت و بازیهای ITQ را به ترتیب 80/0، 77/0 و 78/0 گزارش کردهاند. همسانی درونی سه عامل نسخه اصلیITQ در بررسی ویتمر و سینگر (1998) کمتر از 7/0 بوده است. گلدیز و همکاران (2006) با حذف و اضافه برخی گویه ها به عواملی رسیدند که “تمایلات روانی-حرکتی ” مشارکت شناختی و مشارکت ادراکی نام گرفتند. همسانی درونی همه این خرده مقیاسها بالای 70/0 گزارش شده است. در بررسی لارنی و همکاران (2005) همسانی درونی فوکوس پایین (50/0) اما همسانی درونی مشارکت قابل قبول (80/0) بوده است. (همان منبع)
به نظر ویرث و همکاران (2007) مشارکت به معنای پذیرش بی قید و شرط اطلاعاتی است که از محیط میانجی ساخته آمده است و ارتباط زیادی با انگیزههای فرد دارد. مشارکت موجب جلب توجه به سوی محیط رسانهای و بررسی محرکهای موجود در آن به منظور معنایابی آنها میشود. مشارکت وابسته به محتوای رسانه است و به نظر میرسد ارتباط اندکی با حضور در مکان داشته باشد. گرچه مشارکت برای رسیدن به احساس حضور الزامی نیست، از آنجا که فردی که در کاری مشارکت دارد، با انگیزه است، این انگیزه حضور را تسهیل میکند. ضمناً چنین فردی بیشتر منابع شناختی خود را صرف پردازش محیط
رسانهای میکند و به این ترتیب منابع کمتری برای پردازش محرکهای رقیب باقی میماند.(همان منبع)
3-4-3-1 شیوه نمرگذار
این آزمون 17 گویه دارد دامنه نمره هر گویه از 1 تا 7 است و مجموع نمره 17 گویه این آزمون نمره کل آزمودنی است که در دامنه ای بین 7 تا 119 قرار می گیرد.
3-4-3-2 روایی و اعتبار ITQ
برای بررسی روایی سازه ITQ، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. به این منظور، پاسخهای 437 آزمودنی (همه آزمودنیهای پژوهش) با روش تحلیل مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
شاخص kmo به میزان 80/0 و آزمون کرویت بارتلت ( 1893، 0001/0 p) نشان داد انسجام درونی داده ها به منظور تحلیل عاملی برای تحلیل گویه ها کافی است. منحنی حاصل از آزمون اسکری نشان داد شیب منحنی در نقطهای مسطح میشود که استخراج 5 عامل بهترین ساختار عاملی این آزمون خواهد بود. مقدار ویژه این 5 عامل بالاتر از یک بود که به ترتیب 27، 10، 9، 8 و 6 (در مجموع 60) درصد واریانس مشترک را تبیین میکنند. ( همان منبع )
به منظور تبیین روشنتر و ساختار سادهتر ITQ، عاملها با بهره گرفتن از چرخش واریماکس استخراج شد. نتایج این تحلیل در جدول 3-13 آمده است. با توجه به بار معنایی گویه های هر عامل و پژوهشهای پیشین، عامل نخست “مشارکت شناختی” ، عامل دوم “غرق شدن در بازی و فراموش کردن گذشت زمان”، عامل سوم “مشارکت هیجانی”، عامل چهارم ” فوکوس” و عامل پنجم “مشارکت خیالی” نامیده شد. جدول 13-3 بارهای عاملی گویه ها روی این 5 عامل را نشان میدهد. چنانچه در این جدول دیده میشود، غیر از عامل آخر، سایر عوامل ساختار ساده و خالصی دارند، به این معنا که هر گویه فقط روی یک عامل بار دارد. فقط بار عاملی گویه 19 اندکی کمتر از 4/0 بوده است (39/0) و بار عاملی سایر گویه ها بالاتر از این مقدار است. فقط گویه 11 روی بیش از یک عامل (عامل نخست و پایانی) بار دارد. بار عاملی این گویه روی عامل پایانی بیشتر است و افزودن آن به عامل نخست تأثیری بر همسانی درونی آن نداشته اما همسانی درونی عامل پایانی را افزوده است و به همین دلیل در عامل پایانی لحاظ شده است.
به منظور بررسی اعتبار دوباره سنجی، این آزمون دو بار و با فاصله زمانی 4 تا 6 هفته روی 70 دانشجوی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دانشگاه آزاد و کارمند مخابرات اجرا شد. چنانچه در جدول 3-15 مشاهده میشود همه ضرایب دوباره سنجی مقیاسها و نمره کل ITQ در فاصله زمانی 4 تا 6 هفته معنادار بوده است. ضمناً مقایسه میانگین 5 مقیاس و نمره کل ITQ با بهره گرفتن از آزمون t نمونه های وابسته، تفاوت معناداری بین میانیگین مقیاسها و نمره کل ITQ در دو اجرا با فاصله زمانی نشان نداده است. بجز گویه های 8، 13 و 14، همبستگی سایر گویه ها در دو اجرا معنادار بوده و تفاوت میانگین هیچ یک از گویه ها در دو اجرا معنادار نبوده است. ( همان منبع )
3-4-1-2-3- اعتبار وروایی آزمونها(اعتیاد اینترنت،جذب وغرق شدن) در پژوهش جاری
برای بررسی روایی سازه آزمونها، از روش تحلیل عاملی (روش تحلیل مؤلفه های اصلی) استفاده شد. چهار معیار برای استخراج عوامل در نظر گرفته شد (هیر و همکاران، 2005):
حداقل ارزش ویژه یک عامل 1 باشد
حداقل بار عاملی برای هر یک از گویه ها 4/0 باشد
سادگی ساختار عاملی
حذف عواملی که فقط یک گویه روی آنها باردارد.
لازم به ذکر است که:
حداقل شاخصKMO برای تحلیل عاملی 7/0 در نظرگرفته شد.
شاخص آنتیایمیج هر یک از گویه کمتر از 5/0 نبود.
در اندک مواردی به منظور معنادارتر شدن تحلیل عاملی بار عاملی 35/0 برای یک گویه نیز پذیرفته شد. با توجه به معیارهای بالا،
آزمونگرای شبه غرق شدن(ITQ) تحلیل عاملی شد و مقیاسهای مشارکت، غرق شدن در زمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره بازی های رایانه ای

دیدگاهتان را بنویسید