فایل پایان نامه روانشناسی اعتیاد به اینترنت

دانلود پایان نامه

ن و مکان، درگیر شدن هیجانی، تمرکز و بازی استخراج شد.
مقیاس جذب شدن تلگن(TAS) تحلیل عاملی شد و مقیاسهای رویاپردازی، حس آمیزی، حالتهای دیگر هشیاری، تجسم، موسیقی، درگیرشدن، معنای ابیوبیش شناخت استخراج شد.

گویه های آزمون اعتیاد به اینترنت انسجام زیادی داشت وتحلیل عاملی نشد (عوامل استخراج شده بسیار شبیه هم بودند).
برای بررسی اعتبارآزمونها و مقیاسهای آنها، همسانی درونی گویه ها و همبستگی مقیاسها با نمره کل گرفته شد و برای این منظور با روش آلفای کرونباخ اعتبار آنها بررسی شد. نتایج این بررسی در جدول شماره جدول(3-2، 3-3) آمده است. همسانی درونی آزمون اعتیاد به اینترنت نیز با 20 گویه 87/0 بود.
جدول (3- 2): تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ)
مشارکت
غرق شدن در زمان و مکان
درگیر شدن هیجانی
تمرکز
بازی
کل آزمون
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
3
79/0
5
71/0
2
80/0
3
60/0
2
60/0
17
83/0

جدول (3- 3) : تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS)
رویا
حس آمیزی
حالت های دیگر احساس وادراک
بیش شناختی
تجسم
موسیقی
درگیری
معنایابی
کل آزمون
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
ضریب همسانی
تعداد گویه ها
7
73/0
6
70/0
6
60/0
5
60/0
3
55/0
2
52/0
3
41/0
2
40
34
90/0

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع اختلالات شخصیت

جدول( 3– 4) : همبستگی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ)
عوامل
غرق در زمان و مکان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درگیری شدن هیجانی
تمرکز
بازی
نمره کل ITQ
مشارکت
**524/0
**434/0
068/0
**308/0
775**/0
غرق در زمان و مکان
**448/0

دیدگاهتان را بنویسید