متن کامل پایان نامه پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

داده های دانسته شده از آن گرفته شده است استنباط نماید (دلاور، 1383،ص237). در این پژوهش به منظور بررسی رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین درجه همبستگی بین متغییرهای پژوهش استفاده میشود. همبستگی بین دو متغییر دارای دامنهای از (1-) نشان دهندهی همبستگی معکوس و کامل تا (1+) که نشان دهندهی همبستگی مستقیم و کامل است و ضریب همبستگی صفر، که نمایانگر عدم وجود همبستگی است، میباشد (دلاور، 1383،ص232).

در این فصل به تجزیه و تحلیل یافته تحقیق پرداخته میشود. از آنجا که هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن میباشد؛ برای تحقیق این هدف به ترتیب در پرسشنامه اضطراب رایانه و انگیزش پیشرفت نمره هر فرد محاسبه و سپس با توجه به دامنهی نمره گذاری شده در هر دو پرسشنامه، جایگاه هر نمره در این دامنه مشخص میگردد، در نهایت با توجه به داده های دو پرسشنامه و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی هر یک از پرسشهای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
الف) توصیف داده ها
در این قسمت هدف آن است که داده های جمعآوری شده را با بهره گرفتن از شاخصها و تکنیکهای آماری خلاصه و طبقهبندی گردد. به عبارت دیگر محقق ابتدا داده های جمعآوری شده را با تهیه و تنظیم جدول فراوانی و نمودارها خلاصه می کند. از مهمترین روش های آمار توصیفی می توان به فراوانی و درصد فراوانی اشاره کرد. بطور کلی می توان گفت آمار توصیفی به طبقهبندی، خلاصه کردن، توصیف، تفسیر و نمایش گرافیکی داده ها برای برقراری ارتباط پژوهشگر با داده ها اطلاق می شود. نقش آمار توصیفی به عنوان اولین قدم در فرایند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است. آمار توصیفی با خلاصه کردن داده ها ویژگیهای مهم آن را نمایان می سازد تا ایدههای لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تجزیه و تحلیل آماری (آمار استنباطی) ایجاد کند.
در این پژوهش داده های مورد نیاز از پرسشنامههای اجرا شده جمعآوری و به وسیله نرمافزار spss تجزیه و تحلیل شده و جداول آماری و نمودارهای مربوط به هر یک از این جداول به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
داده های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانهای
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانهای
فراوانی دامنه تغییرات حداقل نمرات حداکثر نمرات میانگین نمرات انحراف معیار واریانس
اضطراب رایانهای 287 63 26 89 52.49 14.009 196.251
همانگونه که در جدول بالا مشاهده میگردد، میانگین نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان 52.49 بوده که از میانگین مورد نظر پرسشنامه اضطراب رایانه ای (55.31) کمتر بوده است. همچنین بر اساس جدول فوق کمترین نمره 26 و بیشترین آن 89 بوده است که نمرات آزمودنیها بین این دو نمره متغیر است.

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان
طبقات فراوانی درصد درصد تجمعی
اضطراب رایانهای خفیف 24 8.4 8.4
اضطراب رایانهای کم 130 45.3 53.7
اضطراب رایانهای بالا 133 46.3 100
جمع کل 287 100

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه روانشناسی اعتیاد به اینترنت

نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان

همانگونه که در جدول بالا نیز قابل مشاهده است 8.4 درصد از آزمودنیها دارای اضطراب رایانهای خفیف ، 45.3 درصد دارای اضطراب کم و 46.3 درصد از آزمودنیها دارای اضطراب رایانهای بالا (بالاتر از 55.31میانگین مورد نظر پرسشنامه) بودهاند.

داده های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت
جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
فراوانی دامنه تغییرات حداقل نمرات حداکثر نمرات میانگین نمرات انحراف معیار واریانس
انگیزش پیشرفت 287 75 36 111 74.36 14.869 221.085
در خصوص پرسشنامه انگیزش پیشرفت با توجه به جدول بالا میانگین نمرات 74.36 بوده که از میانگین مورد نظر پرسشنامه انگیزش پیشرفت (72.5) بیشتر بوده است. کمترین نمره 36 و بیشترین 111 بوده است که نمرات آزمودنیها بین این دو نمره متغیر است.
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانشآموزان

طبقات فراوانی درصد درصد تجمعی
انگیزش پیشرفت پایین 117 40.8 40.8
انگیزش پیشرفت بالا 170 59.2 100
جمع کل 287 100

نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانشآموزان

همانگونه که در جدول بالا نیز قابل مشاهده است 40.8درصد از آزمودنیها دارای انگیزش پیشرفت پایین و 59.2 درصد از آزمودنیها دارای انگیزش بالا (بالاتر از 72.5 میانگین مورد نظر پرسشنامه) بودهاند.
داده های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی
جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
فراوانی دامنه تغییرات حداقل نمرات حداکثر نمرات میانگین نمرات انحراف معیار واریانس
پیشرفت تحصیلی 287 9 11 20 15.55 1.930 3.725
همانطور که جدول بالا نشان میدهد میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی 15.55 بوده است. کمترین نمرات 11 و بیشترین نمرات 20 بوده که نمرات دانشآموزان بین این دو نمره متغیر بوده است.
جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
طبقات نمرات فراوانی درصد درصد تجمعی
10- 12.5 22 7.7 7.7
12.51- 15 108 37.6 45.3
15.1- 17.5 112 39 84.3
17.51- 20 45 15.7 100
جمع کل 287 100

نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

همانطور که نتایج جدول بالا نشان میدهد 7.7 درصد نمرات بین 10 تا 12.5 بوده و 37.6 درصد دانشآموزان نمراتشان بین 12.51 تا 15 بوده است. 39 درصد نمرات بین 15.1 تا 17.5 بوده که این طبقه نمرات بیشترین فراوانی را دارد و تنها 15.7 درصد از دانشآموزان نمرات بالاتر از 17.5 داشتهاند.
ب) تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش پرسشهای اصلی پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی میزان رابطه متغیرهای پژوهش استفاده شده است.
فرضیه های پژوهش

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته روانشناسی : سازگاری اجتماعی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه اول: بین اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانهای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
متغیرها تعداد ضریب همبستگی
اضطراب رایانهای 287 Sig r
پیشرفت تحصیلی 287 000/0 775/0-
رابطه در سطح 0.01معنادار است
همانطور که در جدول مشاهده میشود، با توجه به ضریب همبستگی (775/0- =r) و سطح معناداری (01/0>000/0=p)، میتوان گفت که بین اضطراب رایانه ای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. این نتایج فرضیه پژوهش را مورد تأیید قرار میدهد. این ارتباط بیانگر آن است که هر چه دانشآموزان از اضطراب رایانه کمتری برخوردار باشند، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند و بالعکس هرچه از اضطراب رایانهای بیشتری برخوردارند، پیشرفت تحصیلی کمتری دارند.

نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانهای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

فرضیه دوم: بین اضطراب رایانه ای با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانهای و انگیزش پیشرفت دانشآموزان
متغیرها تعداد ضریب همبستگی
اضطراب رایانهای 287 sig
000/0 r
707/0-
انگیزش پیشرفت 287

رابطه در سطح 0.01معنادار است
همانطور که در جدول بالا مشاهده میگردد ضریب همبستگی بدست آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر (707/0- =r) و (000/0= sig) رابطه معنادار و معکوس بین متغیرهای مورد نظر را نشان میدهد. با توجه به این نتایج فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار میگیرد که بر اساس آن میتوان گفت که دانشآموزان هرچه از اضطراب رایانهای کمتری برخوردار باشند از انگیزش پیشرفت بیشتری برخوردارند و بالعکس هر چه از اضطراب رایانهای بیشتری برخوردار باشند از انگیزش پیشرفت کمتری برخوردارند.

نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانهای و انگیزش پیشرفت دانشآموزان

دیدگاهتان را بنویسید