منابع تحقیق درمورد جامعه آماری، دانشجویان، منابع انسانی

دانلود پایان نامه

ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میگردد. از اینرو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و همکاران، 1388،ص 171). به بیان بهتر هیچ گونه روش آماری برای تعیین روایی محتوا وجود ندارد در عوض برای تعیین روایی محتوایی یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سوال های آزمون تا چه اندازه معرف محتوا و اهداف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده میشود(دانایی فرد و همکاران، 1383، ص246). اگر سؤالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشند که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهای تشکیل‌دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. روایی محتوا اطمینان می‌دهد ابزار موردنظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد.
روایی ظاهری نشان می‌دهد عناصر مورد سنجش به‌طور ظاهری توانایی اندازه‌گیری مفهوم مورد نظر را دارند.
این پرسشنامه توسط دی نابل و همکاران که از نظریه پردازان درباره خودکارآمدی کارآفرینانه هستند طراحی شده و به وسیله اساتید راهنما و مشاور و افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته و از اعتبار لازم برخوردار است.
2-5-3) آزمون پایایی (اعتبارپذیری)
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده بر این امردلالت دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر-ریچاردسون
روش آلفای کرونباخ
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. آلفای کرونباخ برای بررسی سازگاری درونی گویه ها است و مقدار آن نشانگر همسازی درونی و به عبارتی روایی متغیر های مورد استفاده در تحقیق است.
در این پژوهش نیز بمنظور سنجش پایایی شاخصها و میزان همبستگی درونی گویههایی که شاخصها را تشکیل میدهند، ابتدا 30 پرسشنامه قبل از پرسشنامه اصلی تکمیل شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ همبستگی درونی گویهها مورد ارزیابی قرار گرفت و گویههایی که همبستگی پایینی با دیگر گویهها داشتند، حذف گردید و در نهایت پرسشنامه اصلی تحقیق تدوین شد؛ که بر اساس جدول زیر، مقدار آلفا برای هریک از متغیرها در سطح قابل قبولی است و بدین وسیله روایی تحقیق تایید میگردد.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
رابطه
که در آن:
تعداد زیرمجموعه‌های سؤال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jاُم Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
جدول شماره (2-3) مقدار آلفای کرونباخ هر یک از متغیر های تحقیق
ردیف
متغیرها
مقدار آلفای کرونباخ
1
مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار
0.8623
2
مهارت ایجاد محیط نوآورانه
0.8506
3
مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران
0.8661
4
مهارت شناسایی هدف اصلی
0.8495
5
مهارت رویارویی با چالشهای غیرمنتظره
0.8877
6
مهارت توسعه منابع انسانی
0.8638
7
قصد کارآفرینانه
0.8807
بنابراین برای اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ استفاده و برای انجام آن از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سؤالات پرسشنامه عدد 0.8834 به دست آمد.
)مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه3-6
در علوم غیر فیزیکی بدلیل در دست نبودن تعاریف و جزییات ساختار متغیر، اندازه‌گیری امری مشکل است بنابراین در اندازه‌گیری باید مجموعه ای از اعداد و کمیت های صفات به مجموعه ای از واقعیت ها بر اساس قوانین پذیرفته شده به آزمودنیها تخصیص یابد(خاکی، 1378، ص206). و تحقق این امر از طریق بکارگیری مقیاس های اندازه‌گیری109 امکان پذیر میگردد.
جدول زیر انواع مقیاس های اندازه‌گیری و ویژگی‌های هریک را تشریح میکند:
جدول(3-3) انواع مقیاس های اندازه‌گیری و ویژگی‌های هریک(سرمد و همکاران، 1388)
نام مقیاس
ویژگی‌ها
اسمی
افراد همانند از نظر صفت ویژه ای در یک دسته قرار میگیرند
ملاک طبقه بندی در این نوع مقیاس بر ویژگی‌های مشترک افراد یا رویدادها مبتنی است
رتبه ای(ترتیبی)
این مقیاس افراد یا اشیاء را از لحاظ صفت ویژه ای رتبه بندی میکند
در این مقیاس به تعداد افراد رتبه وجود دارد
اعداد تنها اطلاعاتی درباره سلسله مراتب افراد یا اشیاء فراهم می نمایند
مقیاس فاصله ای
این مقیاس نه تنها ترتیب اشیاء بلکه فاصله میان آن‌ها را نیز مشخص می سازد
این مقیاس با فراهم آوردن واحد ثابت اندازه‌گیری به تفاوت میان اعداد معنا میدهد
مقیاس نسبتی
این مقیاس دارای ارزش صفر حقیقی می‌باشد
نسبت ها در نقاط مختلف این مقیاس قابل مقایسه اند
با توضیحات ارائه گردیده و با توجه به این‌که ماهیت اغلب اندازه‌گیری های رفتاری معمولا رتبه ای است(سرمد و همکاران، 1388،ص47) مقیاس اندازه‌گیری مناسب برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق مقیاس رتبه ای می‌باشد.
از جمله ابزار اندازه‌گیری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری، مقیاس های اندازه‌گیری نگرش است. بطور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه‌گیری نیستند به کار میرود(همان منبع،ص154).
از میان مقیاس های گوناگون اندازه‌گیری نگرش ها، طیف لیکرت بمنظور سنجش متغیرهای تحقیق در پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد. مقیاس لیکرت یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه‌گیری نگرش ها می‌باشد. این مقیاس از مجموعه ای منظم از گویه ها(عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است ساخته میشود. این گویه ها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه‌گیری را به صورت گویه های که از لحاظ ارزش اندازه‌گیری دارای فاصله های مساوی است عرضه میکند(همان منبع). مقیاس لیکرت امکان اندازه‌گیری تفاوت ها، میزان یا شدت یک خصیصه را فراهم میکند(همان منبع،ص156)و برای تحقیقات رفتاری بیشترین کارایی و استفاده را دارا می‌باشد(خاکی، 1378، ص213).
7-3) سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها
مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید:
من می‌توانم فرصت‌های جدید بازار برای خدمات و محصولات جدید را شناسایی کنم.
من می‌توانم محصولاتی را تولید کنم که به نیازهای برآورده نشده مشتریان پاسخ دهد.
من می‌توانم راه‌های جدیدی برای بهبود محصولات موجود پیدا کنم.
من می‌توانم محصولاتی را برای حل مشکلات فعلی طراحی کنم.
من می‌توانم زمینه‌های رشد بالقوه در بازار را تشخیص دهم.
مهارت ایجاد محیط نوآورانه:
من می‌توانم محیط کار را به گونه ای مهیا کنم که افراد را برای به کارگرفتن نوآوری‌های جدی تشویق کند.
من می‌توانم محیط کاری فراهم کنم که به افراد این اجازه را بدهم که رئیس خودشان باشند
من می‌توانم افراد را تشویق کنم که مسئولیت ایده‌ها و تصمیم‌های خود را بپذیرند بدون آن که به نتیجه ی آن توجه کنند.
من می‌توانم با دیگران رابطه همکاری و تعاملی ایجاد کنم
مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران
من می‌توانم با افراد مهمی‌که به منابع مالی دسترسی دارند، رابطه برقرار کنم.
من می‌توانم با سرمایه گذاران بالقوه روابطی ایجاد کنم و آن را توسعه دهم.
من می‌توانم منابع مالی بالقوه برای سرمایه گذاری را شناسایی کنم.
مهارت شناسایی هدف اصلی و تبیین اهداف
من می‌توانم چشم انداز و ارزش‌های کسب و کارم را تبیین نمایم.
من می‌توانم فعالیت‌هایی را برای پیدا کردن فرصت‌ها سامان دهی کنم.
من می‌توانم دیگران را متقاعد کنم که چشم انداز و ارزش‌های کسب و کارم را بپذیرند.
مهارت رویارویی با چالش‌های غیر منتظره
من می‌توانم تغییرات غیر قابل پیش بینی در شرایط کسب و کار را تحمل کنم.
من می‌توانم تحت شرایط مداوم استرس، فشار و تعارض به خوبی کار کنم.
من در مواجهه با سختی‌ها مقاوم و پایدار هستم.
مهارت توسعه منابع انسانی
من می‌توانم کارکنان توانمند را استخدام کرده و آموزش دهم.
من می‌توانم یک تیم مدیریتی قوی تشکیل دهم.
من می‌توانم برنامه‌هایی طراحی کنم که از کارکنان کلیدی و اصلی حمایت کند.
قصد کارآفرینانه:
من احتمالا روزی صاحب کسب‌و‌کار شخصی خودم می شوم.
من دوست دارم در آینده نزدیک یک کسب‌و‌کار کوچک برای خودم داشته باشم.
یکی از اهداف مهم من در زندگی این است که رئیس خودم باشم.
من اغلب به داشتن کسب‌و‌کار مشخصی برای خودم فکر می کنم.
8-3) جامعه آماری (N)
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و همکاران، 1387). معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژهشگر مایل است درباره صفت(صفت های) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می‌تواند به گونه های مختلف تعریف شود. اما این تعریف باید جامع و مانع بوده و چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد(سرمد و همکاران، 1388،ص177).
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان در حال تحصیل در رشته‌های مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می‌دهند. بدلیل کم بودن دانشجویان مقطع دکتری و عدم تاثیر قابل توجه آن‌ها بر نتیجه تحقیق از جامعه فوق حذف گردیدند. و تعداد نهایی جامعه مورد مطالعه به حدود 1100 دانشجو رسیده است.
9-3) نمونه آماری
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، 1381). به عبارت دیگر تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر و همکاران، 1387).
از آنجا که جامعه مورد نظر این تحقیق که دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد،یک نمونه 294 نفری از دانشجویان رشته‌های گوناگون مدیریت با استفاده از فرمول انتخاب شده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
10-3) روش یا روش‌های نمونه‌گیری
نمونه گیری فرآیندی ست که طی آن تعدادی از واحد ها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه آماری) انتخاب شده از آن باشند(خاکی، 1378، ص251). به دلایل زیر در پژوهش‌های اجتماعی و مدیریتی نمونه گیری مورد تاکید قرار

دیدگاهتان را بنویسید