منابع تحقیق درمورد خودکارآمدی، کارآفرینی، منابع انسانی

کارآفرینانه مدل سازی کنیم.
5-6-2 )مدل فرآیند کارآفرین نوظهور
این مدل که در مقاله مولر100 و مک گی101 و سیکورا102 به آن پرداخته شده، مدل فرآیند کارآفرین نوظهور نام دارد که به تاثیر خودکارآمدی اشاره شده است:
در این مدل به عواملی از جمله خودکارآمدی،سن،جنسیت و سرمایه اجتماعی به‌عنوان عوامل موثر بر قصد کارآفرینی که منجر به بروز رفتار کارآفرینانه و در نهایت شروع کسب‌و‌کار می‌شود اشاره شده است.
7-2 )مدل مفهومی تحقیق
درباره تأثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی مدل های مختلفی ارائه شده است که در بالا به آن اشاره شد.به دلیل آنکه در مدل لینان به تأثیر مستقیم خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی اشاره شده است، در این پژوهش ما از مدلی که توسط لینان (2004) ارائه شده است و به عوامل موثر بر قصد کارآفرینی دارد استفاده می کنیم. این مدل براساس اجتماع نظریه “رویداد کارآفرینی” شاپیرو و سوکول (1982 ) و نظریه “رفتار برنامه‌ریزی شده” آجزن (1991) به وجود آمده است.
در این پژوهش از بخشی از این مدل که به تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی اشاره دارد استفاده شده است و لذا به سایر بخش های مدل پرداخته نشده است.
لینان (2004)
همچنین با استفاده از مقیاس دی نابل و همکاران درباره خودکارآمدی کارآفرینانه به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی می‌پردازیم. در پژوهش دی نابل،جانگ و ارلیچ این مقیاسها عبارتند از:
مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌ها ی بازار: شامل مهارت‌هایی است که به تشخیص فرصت مربوط می‌شود.این مهارت برای افرادی که تصمیم به راه‌اندازی کسب‌و‌کار دارند بسیار مهم است. به‌عنوان مثال برای فرد کارآفرین در ابتدای شروع کسب‌و‌کار تغییرات در محصولات و خدمات و بازار بسیار اهمیت دارد.
مهارت ایجاد محیط نوآورانه: این مهارت به توانایی افراد به تشویق دیگران برای بیان ایده‌های جدید و قبول مسئولیت در قبال نتایج آن اشاره دارد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد چن و همکاران(1998) نیز به ابعاد نوآوری و تأثیر آن در خودکارآمدی اشاره کردند. این مهارت در حقیقت توانایی فرد در وادار کردن افراد بالقوه ی تیم کارآفرین برای بروز عمل نوآورانه است.کارآفرین باید این باور را داشته باشد که می‌تواند محیطی ایجاد کند که قبل از آن وجود نداشته است.
مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران: این مهارت به فعالیت‌های مهمی اشاره دارد که به جذب منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در یک کسب‌و‌کار منتهی می‌شود((Ehrlich,et al.1994
مهارت شناسایی هدف اصلی: این مهارت شامل فعالیت‌هایی است که کارآفرین برای مدیریت پرسنل و کارمندان و سرمایه‌گذاران و تعیین چشم انداز و هدف کسب‌و‌کار انجام می‌دهد. اگر فرد این باور را داشته باشد که می‌تواند هدف اصلی را تعیین کند انگیزه ی زیادی برای شروع کسب‌و‌کار دارد.بر طبق تحقیقات ایگر103 و همکاران(1994) تمرکز بر چشم انداز و ارزش‌های کسب‌و‌کار مهارتی حیاتی است که در کارآفرینانی که رشد بالایی داشته‌اند دیده می‌شود.
مهارت رویارویی با چالش‌های غیر منتظره:این مهارت به عدم قطعیت ها و موانعی اشاره دارد که در ابتدای زندگی کاری کارآفرین و راه‌اندازی کسب‌و‌کار با آن مواجه می‌شود.
مهارت توسعه منابع انسانی:این مهارت به توانایی کارآفرین در جذب افراد کلیدی و مهم به‌عنوان بخشی از کسب‌و‌کار می‌باشد. در تحقیقات ایگر و همکاران آمده است که مهارت اختصاص منابع انسانی به‌عنوان منابع حیاتی در آغاز کسب‌و‌کار مهارتی است که در کارآفرینان با رشد بالا دیده می‌شود.
فصل سوم
روش تحقیق
1-3) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایراننژاد پاریزی، 1378). از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب بوده و انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق، و امکانات اجرایی بستگی دارد. همچنین هدف از تحقیق نیز دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، 1379).
در این فصل از تحقیق، محقق به بررسی روش پژوهش، روش گردآوری داده‌ها، روش نمونه‌گیری، جامعه و نمونه آماری مورد نظر، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته است.
2-3) روش تحقیق
به‌طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‌ها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که در ذیل به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود.
1-2-3) تحقیق کاربردی
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود.
ویژگی‌های تحقیقات کاربردی به شرح زیر است:
آزمودن کارایی نظریه‌های علمی در یک حوزه خاص
تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص
ارائه مجموعه دانش کاربردی تأیید شده در یک زمینه خاص (بازرگان و همکاران،1380)
2-2-3) تحقیق توصیفی
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)
تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی104
تحقیق همبستگی105
اقدام پژوهشی106
بررسی موردی107
تحقیق پس-رویدادی108 (بازرگان و همکاران، 1380).
پژوهش‌های توصیفی که داده‌ها را به گونه‌ای معنادار ارائه می‌کنند در موارد زیر سودمند هستند:
شناخت ویژگی‌های یک گروه در موقعیت مورد مطالعه
کمک به تفکر نظام‌گرا درباره یک وضعیت
ارائه دیدگاه‌هایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
کمک به اخذ تصمیم‌های خاص (سکاران، 1381)
چنان که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روش‌های تحقیق توصیفی تحقیق پیمایشی است. (دلاور، 1380).
تحقیق پیمایشی به‌عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند. در پژوهش زمینه‌یابی، قدم اول تعریف مسأله است. به عبارتی محققان برای اجرای زمینه‌یابی باید اهداف خود را به دقت تعریف کنند و هر سؤالی که پرسیده می‌شود باید به یک یا تعداد بیشتری از اهداف زمینه‌یابی مرتبط باشد. در مرحله دوم جامعه باید به درستی تعریف و تعیین گردد، در مرحله بعد باید روش جمع‌آوری اطلاعات را که به‌طور کلی به دو طبقه روشهای کتابخآن‌های و میدانی تقسیم‌بندی می‌شوند مشخص نمود، سپس از میان افراد جامعه تعدادی به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب می شوند. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است پس از تعیین و طراحی ابزار می‌توان آن را برای جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها و نتایج حاصله از تحقیق را گزارش نمود.
(بازرگان و همکاران، 1380).
بنابراین تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی است، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است.
3-3) متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است:
الف) متغیر مستقل: متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی است که بعد از انتخاب، توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیر آن بر روی متغیر وابسته مشاهده شود. تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به وجود می‌آورد. بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک است (خاکی، 1379). در تحقیق حاضر نیز متغیر مستقل خودکارآمدی کارآفرینانه است.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (سرمد، بازرگان، حجازی،1380). یعنی متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می‌شوند، از بین می‌روند و یا تغییر می‌کنند (خاکی، 1379). بر این اساس، قصد کارآفرینانه متغیر وابسته در این تحقیق است.
4-3) روش‌های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای زیر جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است:
1) مطالعات کتابخآن‌های:
در تکمیل مبانی نظری و سابقه تحقیقات انجام گرفته، از منابع کتابخآن‌های و اینترنتی شامل کتب، مقالات، پایاننامهها و مطالعات موردی استفاده شده است.
2) روش میدانی:
به منظور جمعآوری دادهها برای انجام تحلیل، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه مذکور دارای دو بخش است که در بخش اول سؤالات عمومی و در بخش دوم سؤالات تخصصی مطرح گردیده است.
سؤالات عمومی: در بخش عمومی، سؤالات جمعیت‌شناختی از قبیل جنسیت، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،وضعیت اشتغال و… افراد مورد سؤال قرار گرفته است.
سؤالات تخصصی: این بخش شامل 27 سوال تخصصی بوده که به هفت بخش تقسیم شده است.شش بخش آن شامل شاخص‌های خودکارآمدی است و یک بخش مربوط به سنجش قصد کارآفرینی است.
شکل کلی
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
امتیازبندی
1
2
3
4
5
در جدول ( 1- 3 )تقسیم‌بندی سؤالات بر اساس متغیرها ارائه شده است.
جدول (1-3): تقسیم‌بندی سؤالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق
متغیر
تعداد سؤال پرسشنامه
مهارت شناخت فرصت‌ها
7
مهارت ایجاد محیط نوآورانه
4
مهارت توسعه منابع انسانی
3
مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران
3
مهارت رویارویی با چالش‌های غیر منتظره
3
مهارت شناسایی هدف اصلی
3
قصد کارآفرینانه
4
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه، تلاش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز تعیین شود.
5-3) روایی و پایایی پرسشنامه
1-5-3) آزمون روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1378، ص244). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و همکاران، 1388،ص170). روایی محتوا به این مطلب اشاره میکند که نمونه سوالات مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سوال های ممکن است که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد هرچه آزمون از این لحاظ بهتر باشد دارای روایی بیشتری است(دانایی فرد و همکاران، 1383، ص 246). روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد. از جمله این روش ها، روش اعتبار محتوا می‌باشد. این روش معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار گرفته میشود. اعتبار محتوا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *