منابع تحقیق درمورد سطح معنادار، استاندارد، کارآفرینی

کارآفرینانه” و ” توانایی ساخت محیط نوآورانه” همبستگی وجود ندارد.
فرض یک: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی ساخت محیط نوآورانه” همبستگی وجود دارد.
جدول (5- 4) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و ساخت محیط نوآورانه
قصد کارآفرینانه
ساخت محیط نوآورانه
قصد کارآفرینانه
ضریب پیرسون
1
0.385
سطح معناداری
.
0.000
تعداد جامعه
294
294
ساخت محیط نوآورانه
ضریب پیرسون
0.385
1
سطح معناداری
0.000
.
تعداد جامعه
294
294
فرضیه سوم:
بنا بر نتایج آزمون پیرسون، میان دو متغیر “قصد کارآفرینانه” و “توانایی ایجاد رابطه با سرمایه گذاران” همبستگی مثبت وجود دارد. مقدار آزمون 0.237 و سطح معنی داری 0.004 می‌باشد. بنابراین دو متغیر”قصد کارآفرینانه” و “توانایی ایجاد رابطه با سرمایه گذاران” به صورت هم جهت تغییر می‌کنند و رابطه میان این دو متغیر در سطح 99 درصد معنی دار است. (جدول شماره 6-4)
فرض صفر: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی ایجاد رابطه با سرمایه گذاران” همبستگی وجود ندارد.
فرض یک: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی ایجاد رابطه با سرمایه گذاران” همبستگی وجود دارد.
جدول شماره(6-4) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و ایجاد رابطه با سرمایه گذاران
قصد کارآفرینانه
ایجاد رابطه با سرمایه گذاران
قصد کارآفرینانه
ضریب پیرسون
1
0.237
سطح معناداری
.
0.004
تعداد
294
294
ایجاد رابطه با سرمایه گذاران
ضریب پیرسون
0.237
1
سطح معناداری
0.004
.
تعداد
294
294
فرضیه چهارم:
جهت بررسی رابطه میان متغیر قصد کارآفرینانه و متغیر توانایی شناسایی هدف اصلی از آزمون پیرسون استفاده شد. مقدار آزمون 0.461 است و این رابطه با احتمال 99 درصد معنادار است. یعنی بین قصد کارآفرینانه و توانایی شناسایی هدف اصلی همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر فرض صفر تحقیق رد و فرض یک تایید شدهاست. (جدول شماره 7-4)
فرض صفر: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی شناسایی هدف اصلی” همبستگی وجود ندارد.
فرض یک: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی شناسایی هدف اصلی” همبستگی وجود دارد.
جدول شماره (7-4) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و شناسایی هدف اصلی
قصد کارآفرینانه
شناسایی هدف اصلی
قصد کارآفرینانه
ضریب پیرسون
1
0.461
سطح معناداری
.
0.000
تعداد
294
294
شناسایی هدف اصلی
ضریب پیرسون
0.461
1
سطح معناداری
0.000
.
تعداد
294
294
فرضیه پنجم:
نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که مقدار آزمون پیرسون 0.227 میباشد و این رابطه با سطح معنی داری 0.006 با احتمال 99 درصد معنی دار است. به عبارت دیگر فرض صفر تحقیق رد شده و فرض یک معنی دار است. یعنی بین متغیر قصد کارآفرینانه و توانایی رویارویی با چالش‌های غیر منتظره همبستگی مثبت وجود دارد و تغییرات در هر دو متغیر به صورت هم جهت اتفاق می‌افتد و با افزایش یکی از دو متغیر، متغیر دیگر افزایش خواهد یافت و یا برعکس با کاهش هر کدام از دو متغیر، متغیر دیگر کاهش خواهد داشت. (جدول شماره 8-4)
فرض صفر: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی رویارویی با چالش‌های غیر منتظره” همبستگی وجود ندارد.
فرض یک: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی رویارویی با چالش‌های غیر منتظره” همبستگی وجود دارد.
جدول شماره (8 -4) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و رویارویی با چالش‌های غیر منتظره
قصد کارآفرینانه
رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره
قصد کارآفرینانه
ضریب پیرسون
1
0.227
سطح معناداری
.
0.006
تعداد
294
294
رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره
ضریب پیرسون
0.227
1
سطح معناداری
0.006
.
تعداد
294
294
فرضیه ششم:
بنا بر نتیجه آزمون پیرسون، میان دو متغیر قصد کارآفرینانه و توانایی در توسعه منابع انسانی همبستگی مثبت وجود دارد. مقدار آزمون 0.264 می‌باشد و رابطه در سطح 99 درصد معنی دار است. بنابراین فرض صفر تحقیق رد شده و فرض یک مورد تایید می‌باشد. (جدول شماره 9-4)
فرض صفر: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی در توسعه منابع انسانی” همبستگی وجود ندارد.
فرض یک: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی در توسعه منابع انسانی” همبستگی وجود دارد.
جدول شماره ( 9-4 ) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و توسعه منابع انسانی
قصد کارآفرینانه
توسعه منابع انسانی
قصد کارآفرینانه
ضریب پیرسون
1
0.264
سطح معناداری
.
0.001
تعداد
294
294
توسعه منابع انسانی
ضریب پیرسون
0.264
1
سطح معناداری
0.001
.
تعداد
294
294
2-3-4 ) تحلیل رگرسیون
در تحلیل چند متغیری قصد کارآفرینانه با شش عامل فوق مقدار R2 به دست آمده برابر با 4/ 36 بوده است. بنابراین می‌توان گفت که مجموعه متغیرهای توانایی توسعه منابع انسانی، توانایی رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره، توانایی ایجاد رابطه با سرمایه گذاران، توانایی توسعه محصول جدید و ایجاد فرصت‌های بازار، توانایی شناسایی هدف اصلی و توانایی ساخت محیط نوآورانه 4/36 درصد تغییرات متغیر وابسته (قصد کارآفرینانه) را تبیین و پیش بینی می‌کنند.
جدول ( 10- 4 ): خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی چند گانه
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای برآورد
1
0.604
0.364
0.337
2.79377
متغیر مستقل:
توسعه منابع انسانی, رویارویی با جالش‌های غیرمنتظره, ایجاد رابطه با سرمایه گذاران, توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار, شناسایی هدف اصلی, ساخت محیط نوآورانه
همچنین جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون را در سطح 99 درصد تایید می‌کند.
جدول ( 11-4 ) تحلیل واریانس
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معناداری
1
رگرسیون
626.030
6
104.338
13.368
0.000
باقیمانده
1092.719
140
7.805
 
 
کل
1718.748
146
 
 
 
متغیر مستقل: توسعه منابع انسانی, رویارویی با جالش‌های غیرمنتظره, ایجاد رابطه با سرمایه کذاران, توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار, شناسایی هدف اصلی, ساخت محیط نوآورانه
متغیر وابسته: قصد کارآفرینانه
همانگونه که جدول زیر نشان می‌دهد تنها اثرات دو متغیر ” توانایی در توسعه محصول جدید و ایجاد فرصت‌های بازار ” و “توانایی شناسایی هدف اصلی” معنی دار است و اثرات سایر متغیر‌ها معنی دار نبوده و تاثیر بسیار ضعیفی در پیشگویی متغیر قصد کارآفرینانه دارند. همچنین مقدار بتای به دست آمده نشان می‌دهد که متغیر “توانایی شناسایی هدف اصلی” در مقایسه با سایر متغیرها بالاترین سهم را تبیین و پیش بینی قصد کارآفربنانه به خود اختصاص داده است و در درجه دوم متغیر ” توانایی در توسعه محصول جدید و ایجاد فرصت‌های بازار ” سهم بیشتری نسبت به سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته (قصد کاآفرینانه) دارد.
شش مقیاس خود کارآمدی 36% می‌توانند تغییرات قصد کارآفرینی را پیش‌بینی کرده و روی آن اثر گذارند، باقیمانده خطای پیش‌بینی است که به دلیل سایر عوامل بسیار زیادی است که بر روی قصد کارآفرینی اثر می گذارند.بنابراین می‌توان گفت 64% سهم سایر عواملی است که در پیش‌بینی قصد اثر دارند که در فصل دوم به آن اشاره شده است.
جدول (12-4 )ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری
B
Std. Error
Beta
1
متغیرها
0.889
1.027
 
0.866
0.388
توانایی در توسعه محصول جدید و ایجاد فرصت‌های بازار
0.191
0.079
0.248
2.430
0.016
توانایی ساخت محیط نوآورانه
0.074
0.123
0.070
0.601
0.549
توانایی ایجاد رابطه با سرمایه گذاران
0.013
0.114
0.010
0.109
0.913
توانایی شناسایی هدف اصلی
0.418
0.130
0.371
3.210
0.002
رویارویی با جالش‌های غیرمنتظره
0.038
0.105
0.028
0.362
0.718
توانایی توسعه منابع انسانی
0.086-
0.129
0.067-
0.666-
0.506
متغیر وابسته: قصد کارآفرینانه
ضرایب استاندارد مستقل از واحد اندازه‌گیری اند بنابراین هر متغیری که ضریب استاندارد شده بزرگتری داشته باشد سهم بیشتری در پیشبینی متغیر وابسته دارد.بنابراین توانایی شناسایی هدف اصلی در درجه اول و مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار در مرتبه دوم بیشترین تاثیر را در قصد کارآفرینی دارند. بر طبق جدول به دست آمده معادله رگرسیون به شرح زیر است:
Y=0.889+0.191×1+0.074×2+0.013×3+0.418×4+0.038×5-0.086×6
4-4) سایر یافته های پژوهش:
وضعیت موجود جامعه مورد مطالعه:
برای بررسی وضعیت موجود و اهمیت هر کدام از شاخص ها از آزمون t یک نمونه ای استفاده می‌شود. با توجه به این که در این تحقیق از طیف لیکرت 5 تایی استفاده شده است مقیاس را 3 در نظر گرفته و با استفاده از آزمون t یک نمونه ای معناداری مطلوبیت و اهمیت شاخص ها را بررسی می کنیم.
برای این فرضیه سوال می‌توان فرضیه اماری زیر را در نظر گرفت:
H0: وضعیت موجود متغیر مورد مطالعه از مطلوبیت معناداری بر خوردار نیست.
H1: وضعیت موجود متغیر مورد مطالعه از مطلوبیت معناداری بر خوردار است.
جدول 4-1 شامل آمار توصفی مربوط به وضعیت موجود هر کدام از متغیر ها می‌باشد. که شامل میانگین و انحراف استاندارد، اندازه نمونه و خطای تخمین می‌باشد. جدول 4-2 نتایج آزمون t یک نمونه ای می‌باشد که معناداری مطلوبیت وضعیت موجود را نشان می‌دهد. با توجه به یک طرفه بودن فرضیه در صورتی فرضیه معنادار می‌باشد که مقدار آماره t از 645/1+ بزگتر باشد و همچنین با استفاده از فاصله اطمینان نیز می‌توان در مورد فرضیه نتیجه گیری کرد. در صورتی که کران بالا و کران پایین فاصله اطمینان محاسبه شده هر دو مقداری مقدار مثبت و بزرگتر از صفر باشندآنگاه می‌توان فرض صفر را رد کرد و فرض خلاف را تایید کرد و نتیجه گرفت که که آن شاخص مورد مطالعه وضعیت مطلوب و معناداری دارد. اما در غیر این صورت فرض صفر رد نمی‌شود. تمامی نتایج در جدول 19-4 خلاصه شده اند. ستون آخر جدول نتیجه فرضیه را نشان می‌دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در تمامی موارد ‌ که در جدول نشان داده شده اند فرض صفر رد نشده است و در وضعیت موجود از مطلوبیت معناداری برخوردار نبودند و نشان از عدم مطلوبیت وضع موجود می‌باشد. بنابراین وضعیت موجود متغیرهای تحقیق در حد پایین تر از متوسط قرار دارند و سازمان در زمینه متغیرهای تحقیق عملکرد ضعیفی داشته است. ضعیف ترین وضعیت را متغیر قصد کارآفرینی داشته است و بهترین وضعیت را ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران داشته است.
جدول ( 13-4 )آمار توصیفی مربوط به وضعیت موجود متغیرها
شاخص‌ها
اندازه نمونه
میانگین
انحراف استاندارد
خطای برآورد میانگین
توسعه محصول جدید
.000294
2.398
0.601
0.050
ایجاد محیط نوآورانه
.000294
2.230
0.817
0.067
ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران
294.000
2.692
0.938
0.077
شناسایی هدف اصلی
.000294
2.336
1.015
0.084
رویارویی چالش‌های غیرمنتظره
294.000
2.560
0.846
0.070
توسعه منابع انسانی
294.000
2.299
0.895
0.074
قصد کارآفرینی
294.000
1.876
0.858
0.071
جدول (14 -4 ) نتایج آزمون t یک نمونه ای برای وضعیت موجود متغیرها ( مقدار آزمون=3)
شاخص‌ها در وضعیت موجود
آماره t
درجه ازادی
اختلاف از میانگین
فاصله اطمینان
نتیجه فرضیه خلاف(H1)
کران پایین
کران بالا
توسعه محصول جدید
-12.138
146.000
-0.602
-0.700
-0.504
رد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *