منابع تحقیق درمورد کارآفرینی، علامه طباطبایی، دانشجویان

با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
بررسی تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
5-1) فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی این تحقیق عبارتست از:
خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
فرضیه‌های فرعی:
– مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
– مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
– مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
– مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
– مهارت رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
– مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد.
6-1) سؤالات تحقیق:
سوال اصلی:
آیا خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
سوالات فرعی:
– آیا مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
– آیا مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
– آیا مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
– آیا مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
– آیا مهارت رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
– آیا مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاثیر دارد؟
7-1) قلمرو تحقیق
این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه مدیریت کارآفرینی می‌باشد.
1-7-1) قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی است.
2-7-1) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق از زمان تصویب طرح تحقیق پایان‌نامه تا نیمه اول سال 1391 در نظر گرفته شده است.
زمان جمع‌آوری پرسش‌نامه خرداد ماه سال 91 می‌باشد.
3-7-1 )قلمرو موضوعی تحقیق
در تحقیق پیش رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارآمدی) و قصد کارآفرینی از مدل لینان مورد بررسی قرار گرفته است.
8-1) روش انجام تحقیق
نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی بوده و روش آن بر اساس نحوه گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع پیمایشی است.
9-1) تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی تحقیق
1-9-1) کارآفرینی7: ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید (Shook,priem&mcgee2003) که شامل فرصت‌ها، پذیرش ریسک و توانایی تبدیل ایده به واقعیت است (kuratko&hodgetts2007).
2-9-1) خودکارآمدی کارآفرینانه8: باور فرد به این‌که ظرفیت و توانایی این را دارد که به‌طور موفقیت آمیز وظایف و نقش‌های یک کارآفرین را ایفا کند (Boyd&visikis1994,scherer1989)
باور این‌که فرد توانایی انجام وظیفه‌ای را دارد، و باور فرد به این‌که می‌تواند به‌طور مفید از این مهارت‌ها برای دستیابی به هدف مورد نظر استفاده کند.
3-9-1) قصد کارآفرینی9: آگاهی و باور آگاهانه فردی که می‌خواهد یک کسب‌و‌کار مخاطره آمیز جدید را راه‌اندازی نموده و قصد دارد که این کار را در آینده انجام دهد (Nabi&Linan,2011).
کروگر (1994) قصد کارآفرینانه را این‌گونه تعریف میکند: تعهد و تصمیم برای انجام دادن رفتاری که برای خلق یک کسب‌و‌کار کوچک ضروری است.
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه
تحقیق
1-2) مقدمه
کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته‌است. مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان می‌دهد که مفهوم کارآفرینی اولین بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکل‌گیری تحولات اقتصادی در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگی‌های فردی و اجتماعی کار‌آفرینی پرداختند (2008:281 Baren، 1991:209 Ajzen).
کارآفرینی یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود که منافع متنوعی را برای جامعه به دنبال دارد. وان درلیند10(2000) معتقد است که در میان همه مهارت‌های مورد نیاز فارغ‌التحصیلان، مهارت کارآفرینی ارزشمندترین مهارتی است که اشخاص هوشمند برای مقابله با چالش‌های اساسی قرن بیست و یکم به‌ویژه معضل بیکاری باید به آن مجهز باشند. بر طبق نظر کمیسیون اروپا (2003) و وانپراگ و ورسلود11 (2007) کارآفرینی موجب نوآوری، ایجاد شغل، توسعه منابع انسانی و برآوردن رضایت مشتریان می گردد. اما تحقیقات بوسما و همکاران12 (2008) نشان می‌دهد که فقط درصد کمی از جامعه وارد فعالیت‌های کارآفرینانه می‌شوند. چنین شواهدی محققین را در به‌کارگیری مدل‌ها و تئوری‌های شناختی‌- اجتماعی برای شناسایی قصد کارآفرینی به‌ویژه در راستای برنامه‌ریزی‌های شغلی جوانان تحت تأثیر قرار داده‌است ((van Gelderen ,2008 .
2-2 ) مفهوم‌شناسی کارآفرینی
بیش از نیم قرن است که کارآفرینی به‌عنوان یک حوزه علمی مورد توجه دانشگاه‌های معتبر دنیا مانند هاروارد13، بابسون14، ام آی تی15، سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی بوده‌است. اما در سال‌های اخیر توسعه کارآفرینی به‌عنوان پارادایم نوین توسعه، پارادایم سازمان و مدیریت مورد توجه بسیاری از کشورهای نه‌تنها توسعه یافته بلکه جوامع در حال توسعه قرار گرفته‌است. امروزه توسعه کارآفرینی به کاربردی‌ترین و عملی‌ترین استراتژی توسعه و پیشرفت جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده‌است. طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه کارآفرینی و فعالیت‌های کارآفرینانه در سطوح مختلف جامعه اعم از خانواده، محله، شهر و روستا را هدف خود قرار داده اند (طرح تحقیقاتی ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل دیده‌بان جهانی کارآفرینی، 1388، ص12).
دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است، از تغییر در ارزش‌های اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی. محققین تغییرات مختلفی را که رواج فرهنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می‌کند بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاه‌های متفاوت مورد بحث قرار داده‌اند (سلمانی‌زاده، 1385، ص 25). برخی از تاثیرات ذکر شده عبارتند از:
ایجاد ثروت
اشتغال‌زایی
ایجاد و توسعه فن‌آوری
ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری
شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید
افزایش رفاه
ساماندهی و استفاده اثربخش از منابع
کارآفرین در زبان فرانسه ابتدا به کسی اطلاق می‌شد که گروه موزیک یا دیگر فعالیت‌های تفریحی و سرگرم‌کننده را ساماندهی می‌کرد. سپس در اوایل قرن شانزدهم میلادی این مفهوم برای کسانی به‌کار برده ‌شد که به مأموریت‌های نظامی اعزام می‌شدند. به تدریج این واژه در قرن هفدهم کاربرد بیشتری پیدا کرد و فعالیت‌های مهندسی، همچون امور ساختمانی را شامل شد. با شروع قرن هجدهم این اصطلاح برای فعالیت‌های اقتصادی نیز به‌کار گرفته ‌شد. در این قالب مفهوم کارآفرین، بیش از چهار قرن مسیر تکاملی خود را پیمود. از این زمان به بعد بود که واژه کارآفرین برای فعالیت‌های متنوع و در قالب دیدگاه‌های مختلف مطرح شد (شاه‌حسینی، 1383؛ 3).
کارآفرینی واژه‌ای است نو که از معنی کلمه‌اش نمی‌توان به مفهوم واقعی آن پی‌برد. این واژه به جای کلمه Entrepreneurship به‌کار می‌رود که در اصل از کلمه فرانسوی Enterprender به‌معنای متعهد شدن نشأت گرفته‌است. بنابر تعریف واژه‌نامه وبستر “کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل نماید.” (اسکندانی، 1379،ص18)
مسیر تکامل فعالان اقتصادی یا کارآفرینان نشان می‌دهد که کارآفرینی در نظریه‌های اقتصادی تبلور یافته و به‌عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت یا موجد ارزش اقتصادی شناخته و از قرن 15 تا کنون در کانون بحث مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته‌است (اسکندانی، 1379،ص 7).
اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به دویست سال پیش برمی‌گردد. اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد فردی به نام کانتیلون16 است. بررسی موشکافانه تحقیقات بیانگر این واقعیت است که شناخت کارآفرینان به قرن هفدهم بر میگردد یعنی زمانی‌که ریچارد کانتیلون17، اقتصاددان فرانسوی فعالیت مخاطره‌پذیری را منتسب به کارآفرینی دانست. در همان دوره در انگلستان انقلاب صنعتی در شرف وقوع بود و کارآفرینان نقش محسوسی در خطرپیشگی و تبدیل منابع داشتند (کوراتکو، 2001، ترجمه محرابی، ص51)18.
این واژه دست‌خوش تعاریف جدید شده و ترجمه‌ی آن در ایران به معنای همان کسی است که زیر بار تعهد مسئولیت برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار می‌رود. امروزه بسیاری از شرکت‌ها به لزوم کارآفرینی پی‌برده‌اند. ادبیات کارآفرینی وسیع، پیچیده و چندجانبه است و پل ارتباطی بین علوم مختلف مثل روانشناسی و اقتصاد و علوم اجتماعی و… است. (احمدپور داریانی، 1381،ص102)
از دیدگاه یوسف 19(2008) کارآفرینی دربرگیرنده مفهوم انجام کارها به شیوه‌ای متفاوت از روش‌های معمول موجود می‌باشد. کارآفرینی فرآیند پویای ایجاد ثروت فزاینده می‌باشد. در کارآفرینی صرفا دارا بودن ایده‌های جدید کافی نیست بلکه آن‌ها باید به تولید موفقیت آمیز، جذب و بهره‌برداری از هر چیز بدیع در جامعه از طریق نوآوری منجر گردد. به‌همین دلیل بسیاری از محققان، نوآوری و کارآفرینی را دو مفهوم بسیار نزدیک و مشابه تلقی می‌کنند. کارآفرین شتاب‌دهنده تغییرات در جهان تجارت است. او اندیشمندی مستقل است که جرات می‌کند در محیطی از رویدادهای متداول متفاوت باشد. کارآفرین کسی است که سازماندهی، مدیریت و پذیرش مخاطرات یک شرکت تجاری را عهده‌دار می‌شود.
طی سال‌های اخیر کارآفرینان آن‌قدر کارهای فراوانی انجام داده‌اند که لازم است تعریف کارآفرینی توسعه داده‌شود. امروزه کارآفرین فردی نوآور، یا توسعه‌گراست که فرصت‌ها را تشحیص داده و آن‌ها را به چنگ می‌آورد؛ آن فرصت‌ها را به ایده‌های عملی/قابل فروش تبدیل می‌کند و از طریق پول، زمان و مهارت، با افزودن ارزش، بهره‌گیری از این فرصت‌ها را تحقق می‌بخشد (کوراتکو، 2001، ترجمه محرابی، ص51).
کارآفرینی فرآیند خلق چیز جدید و با ارزش با اختصاص زمان و تلاش لازم، در نظر گرفتن خطرات مالی، روانی و اجتماعی و در نهایت رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال است (هیسریچ و پترز، ترجمه فیض بخش و تقی یاری، 1389)20.
رابرت هسیریچ21 در خصوص ماهیت و تحول کارآفرینی و این‌که کارآفرین کیست؟ کارآفرینی چیست؟ مسیر حرفه‌ای کارآفرینانه کدام است؟ چنین بیان‌ می‌دارد که سؤال‎‌هایی مانند: کارآفرینان کیستند و چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند نشان‌دهنده توجه روزافزون بین‌المللی به کارآفرینان است (حیدری، 1387،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *