منابع و ماخذ پایان نامه ، انژکتور، ۴.هسته، گازی]۴[

شماتیک یک انژکتور پیچشی ساده در شکل ۱-۴ نشان داده شده است:

شکل ۱-۵- قسمت‌های مختلف یک انژکتور ساده ۱.سوراخ ورودی ۲.محفظه چرخش ۳.سوراخ خروجی ۴.هسته گازی]۴[

متغیرهای دارای نقش در انژکتورهای پیچشی توسط ضریب هندسی K بیان‌شده‌اند:
K=〖۲Rd〗_O/(id_p^2 )(1-1)

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد دماها، مختلف،، کاتد، (cm2

دیدگاهتان را بنویسید