منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، ، اسپری،، PDA

دانلود پایان نامه

اریفیس) برای ۵ انژکتور در یک آزمایش تجربی که با استفاده از سیستم PDA14، که با استفاده از اشعه لیزر کار می‌کند، انجام شده و تأثیر پارامترهای هندسی یک انژکتور پیچشی بر روی اندازه و سرعت قطرات اسپری، مورد مطالعه قرارگرفته و نتایج مطابق جدول ۳-۱ آمده است:

جدول ۳-۱- نتایج به‌دست آمده از آزمایش تجربی با استفاده از سیستم PDA

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان شرکت های تجاری، جامعه آماری، روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید