منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، انژکتورهای، و…، آکوستیک۱۳

جدید را حاصل می‌کند که توزیع تراکم جت در سطح مقطع عمود بر محور جت پدیدۀ هوایی‌اند با توجه به نیاز دلخواه تنظیم شود. در این نوع جریان بدون گردابه حول محور انژکتور و جریان پیچشی در دیواره محفظه پیچشی جریان می‌یابد.

انواع دیگر انژکتور نیز انژکتورهای پنوماتیک۱۱، گردشی۱۲، آکوستیک۱۳ و… می‌باشند که مورد بحث قرار

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع عربستان سعودی، اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید