منابع و ماخذ پایان نامه سوراخ، مماسی، K=〖۲Rd〗_O/(id_p^2، (۱-۲)

دانلود پایان نامه

کهdp قطر سوراخ مماسی ورودی،do قطر سوراخ تخلیه، R شعاع چرخش (فاصله مرکز سوراخ ورودی از مرکز چرخش) وi تعداد سوراخ مماسی ورودی است.
اگر سوراخ مماسی ورودی با محفظه چرخش زاویه θ را داشته باشد:
(۱-۲) K=〖۲Rd〗_O/(id_p^2 )

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ، نباشد،، کردن)، استحکام‌دهی(ریزدانه

دیدگاهتان را بنویسید