منابع و ماخذ پایان نامه کوچک‌تری، بزرگ‌تری، است]۷[، ذرات)،

دانلود پایان نامه

اسپری(با توجه به افزایش انرژی جنبشی ذرات)، افزایش و سرعت محوری کاهش یافته است]۷[ که با توجه به این نتایج می‌توان گفت برای کاربردهایی که به قطراتی با اسپری بهتر و ریزتری نیاز باشد بایستی از قطر خروجی کوچک‌تری استفاده کرد. اما در کاربردی که به دبی و نفوذ اسپری بیشتری مورد نظر است قطر خروجی بزرگ‌تری نیاز است.
در یک بررسی انجام

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد داروها، آنومالی، زابودن، متناقصی

دیدگاهتان را بنویسید