منابع پایان نامه ارشد درمورد آریتمی، توکائیند، ،نیفدیپین، وراپامیل

دارد.
داروهای قلبی
اگر چه دیگوکسین به سرعت از جفت عبور می کند، شواهدی از آثار مضر روی جنین وجود ندارد .
دیزوپیرامید،آمیودارون،آدنوزین،برتیلیوم،دیلتیازم،پروکائین آمید ،لیدوکائین و توکائیند ،نیفدیپین و وراپامیل از جفت عبور می کنند وبرای درمان آریتمی های جنین استفاده می شوند بدون این که آثار مضر جنینی ایجاد کنند.
آمیودارون از

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، انعطاف پذیری، مصرف کننده

دیدگاهتان را بنویسید