منابع پایان نامه ارشد درمورد ایندومتاسین، ادراری، ریوی، استامینوفن

دانلود پایان نامه

است از نظر تئوری تماس پیش از تولد ، ممکن است منجر به بسته شدن پیش از موعد مجرای شریانی شود.
استامینوفن رابطه ای با افزایش خطر آنومالی ها نداشته است.
NSAIDها جهش زادر نظر گرفته نمی شوند .
ایندومتاسین باعث به هم فشردگی مجرای شریانی جنین و سپس افزایش فشارخون ریوی در نوزاد می شود و سبب کاهش برون ده ادراری و کاهش حجم مایع

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره کریستالوگرافی، دانه‌هایی، می‌شود؛، شدید۱

دیدگاهتان را بنویسید