منابع پایان نامه ارشد درمورد مننگوسل، کیستیک، ومننژ، نخاع

دانلود پایان نامه

ا= نقص در بسته شدن انتهای لوله ی عصبی در پایان هفته چهارم بارداری، یک دهانه در ستون مهره که یک کیسه مننژی از طریق آن به خارج کشیده می شود.
مننگومیلوسل =کیسه شامل عناصر عصبی
مننگوسل = کانال نخاعی ومننژ های کیستیک در پشت بیمار مشهود است ولی نخاع موجود در ضایعه به لحاظ آناتومیک وعملکرد طبیعی است .
خطر عود نقایص جمجمه ای یا

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد (A، s-1)، cm-2)، (cm

دیدگاهتان را بنویسید