منابع پایان نامه درمورد آند.، کاتد، (۵-۷)، فشارکاتد

دانلود پایان نامه

(۵-۵) ماکزیمم توان پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشار کاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۶۹
شکل (۵-۶) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشارکاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۷۰
شکل (۵-۷) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف آند. فشار کاتد ثابت و برابر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعاختلالات خواب، ارتکاب جرم، بزرگسالان

دیدگاهتان را بنویسید