منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

سوختی پلیمری ۶۱
جدول (۵-۱) مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های فرآیندی ۶۴
جدول (۵-۲) مقایسه مقادیر بهینه بدست آمده با آزمایشات عملی سلیمان و همکارش ]۱[ ۶۵
جدول (ب-۱) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵ بار ۸۵
جدول (ب-۲) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع می‌دهد،، پیچیده‌تر، "HF-LPME"، میکروسرنگ

دیدگاهتان را بنویسید