منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

سوختی پلیمری ۶۱
جدول (۵-۱) مقادیر بهینه به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای پارامتر های فرآیندی ۶۴
جدول (۵-۲) مقایسه مقادیر بهینه بدست آمده با آزمایشات عملی سلیمان و همکارش ]۱[ ۶۵
جدول (ب-۱) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵ بار ۸۵
جدول (ب-۲) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی

دیدگاهتان را بنویسید