منابع پایان نامه درمورد دماها، مختلف،، کاتد، (cm2

برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۱ بار ۹۳
جدول (ب-۱۰) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۰ بار ۹۴

لیست علائم و اختصارات

سطح (cm2)
غلضت مولی (mol cm-3)
ضریب نفوذ (cm2 s-1)
پتانسیل الکتریکی (V)
ثابت فارادی (۹۶,۴۸۷ C mol-1)
ارتفاع کانال

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهقانونمند، تصحیحات، اوربیتالها، می‌خورد

دیدگاهتان را بنویسید