منابع پایان نامه درمورد کاتد، مختلف،، دماها، (ب-۸)

دانلود پایان نامه

بار ۸۹
جدول (ب-۶) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۲ بار ۹۰
جدول (ب-۷) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۲ بار ۹۱
جدول (ب-۸) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۱ بار ۹۲
جدول (ب-۹) مقادیر ماکزیمم توان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهنیرو۱۲، [۵و۲]، ۱-۲-۱-انواع، تجربیِ

دیدگاهتان را بنویسید