منابع پایان نامه درمورد کاتد، مختلف،، دماها، (ب-۸)

بار ۸۹
جدول (ب-۶) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۲ بار ۹۰
جدول (ب-۷) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۲ بار ۹۱
جدول (ب-۸) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۱ بار ۹۲
جدول (ب-۹) مقادیر ماکزیمم توان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های پیشوای، برآید."، عادلی، "دور

دیدگاهتان را بنویسید