منابع پایان نامه درمورد کاتد، مختلف،، دماها، ۵/۳

کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۴ بار ۸۶
جدول (ب-۳) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۴ بار ۸۷
جدول (ب-۴) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۳ بار ۸۸
جدول (ب-۵) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۳

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع القرطبی)اما، (یوسف، بکوشد، رود.

دیدگاهتان را بنویسید