منابع پایان نامه درمورد کاتد.، ۶۸، پلاریزاسیون، (۵-۳)

فشار آند و کاتد. دمای کارکردی پیل ثابت و برابر دمای بهینه oC75 ۶۷
شکل (۵-۳) ماکزیمم توان پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت کاتد. فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابرمقادیر بهینه ۶۸
شکل (۵-۴) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت کاتد. فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۶۸
شکل

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پندارد، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید