منابع پایان نامه درمورد (A، s-1)، cm-2)، (cm

دانلود پایان نامه

(cm)
چگالی جریان (A cm-2)
چگالی جریان (A cm-2)
چگالی جریان مرجع (A cm-2)
قابلیت نفوذ
وزن مولکولی (kg mol-1)
نرخ جریان مولی (kg cm-2 s-1)
فشار (Pa)
ثابت جهانی گازها (۸.۳۱۴ J mol-1 K-1)
نرخ مصرف (mol s-1cm-2)
دما (K)
سرعت سیال در کانال (cm s-1)
سرعت در راستای عمود بر صفحه غشا (cm s-1)
ولتاژ سلول

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره پیشوای، برآید."، عادلی، "دور

دیدگاهتان را بنویسید