منبع تحقیق با موضوع تأمین اجتماعی

مشاغل غیررسمی رابررسی می کنیم.
اهمیت کار و تأمین اجتماعی در اسلام:
اساساًهر فرد مسئول است که با اراده و تلاش خود نیازهایش را تأمین نماید. اسلام در تعالیم خود گدایی و سربار بودن را محکوم نموده و بر سخت کوشی تأکید می نماید. پیامبر (ص )تأکید نموده است که از مردم چیزی مخواه سفارش نموده است که مسلمانان گدایی نکنند هیچ درآمدی بهتر

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردکارآفرینی، قصد کارآفرینانه، خودکارآمدی

دیدگاهتان را بنویسید