منبع تحقیق با موضوع توزیع درآمد

بیمه علیه بیکاری و خطرات شغلی، پرداخت مستمری کهولت و اعانه به بازماندگان افراد تهی دست.
۴- کمک به کسانی که به علت کهولت، ناتوانی و معلولیت ذهنی یا جسمی نمیتوانند معاش خود را تأمین نمایند.
۵- جمع آوری و توزیع زکات و اجرای دستورات اسلامی در زمینه ی تقسیم دارایی افراد متوفی به منظور تسریع در توزیع درآمد و ثروت در جامعه ی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی، جمهوری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید