منبع تحقیق با موضوع عملکرد بازار، دولت اسلامی

دانلود پایان نامه

تلاش نماید، نیروهای بازار لزوماً به صورت خودکار این بستر را فراهم نمی نمایند. یعنی ممکن است فرد بیشترین سعی وتلاش را به عمل آورد ولی در عملکرد بازار به او پاداش مناسب داده نشود. بنابراین وظیفۀ دولت اسلامی آن است که در هدایت و تنظیم اقتصاد نقش مثبتی ایفا نماید تا اهداف سالم اجتماعی تحقق یابد. در این راستا بعضی از اقتصاددانان حوزۀ

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کاتد، آند.، (۵-۷)، پلاریزاسیون

دیدگاهتان را بنویسید