منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش بازار، وجوه نقد، اقلام تعهدی

ابزار جمع‌آوری داده‌ها:
روش کتابخانه‌ای
برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتاب‌ها و مقالات موجود، اسناد و مدارک علمی ایران و نیز پایگاه‌های جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
داده‌ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از صورت‌های مالی 8 ساله شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات سالانه بورس تهران، سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار و نیز نرم افزار رهاورد نوین استخراج گردیده است.
3-3 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها
برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل‌های رگرسیونی چندگانه بدست‌آوردیم که شامل 8 متغیر شامل متغیرهای مستقل، متغیر وابسته و متغیرهای کنترلی هستند که، در جدول (3-1) به نوع متغیر و روش محاسبه هر یک اشاره ‌شده است.
جدول 3-1: نحوه اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق
عنوان متغیر
نماد
روش محاسبه
وابسته
ارزش بازار سهام
MVE
MVE_it=P_it×N_it
Pit: آخرین قیمت معاملاتی سهام شرکت i در سال t
Nit: تعداد سهام منتشره شرکت i در سال t
مستقل
سود عملیاتی
E
قابل استخراج از صورت سود و زیان
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
CFO
قابل استخراج از صورت جریان وجه نقد
کل اقلام تعهدی
TACC
TACCit= Eit – CFOit
اقلام تعهدی جاری
CACC
〖CACC〗_it=(∆〖INV〗_it+∆〖REC〗_it+∆〖FPAY〗_it )-(∆〖PAY〗_it+∆〖FREC〗_it)
ΔINVit: تغییرات موجودی کالای شرکت i ، از سال t-1 تادر سال t
ΔRECit: تغییرات حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری شرکت i ، از سال t-1 تادر سال t
ΔFPAYit: تغییرات پیش‌پرداخت‌های شرکت i ، از سال t-1 تادر سال t
ΔPAYit: تغییرات حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری شرکت i ، از سال t-1 تادر سال t
ΔFRECit: تغییرات در پیش‌دریافت‌های شرکت i ، از سال t-1 تادر سال t
اقلام تعهدی غیرجاری
NCACC
NCACC_it=TACC_it-CACC_it
جریان وجوه آزاد
FF
FF_it=CFO_it+CACC_it
کنترل
افزایش سرمایه
ER
ER_(i,t)=N_(i,t)-N_(i,t-1)
Nit: تعداد سهام منتشرشده شرکت i در پایان سال t
Nit-1: تعداد سهام منتشرشده شرکت i در پایان سال t-1
سود تقسیمی
DIV
قابل استخراج از صورت سود و زیان
سایر اطلاعات
OI
بر اساس الگوی رگرسیونی اکبر و همکاران(2011)
3-3-1 نحوه محاسبه متغیر سایر اطلاعات
سایر اطلاعات(Other Information): اکبر و همکاران(2011) بیان کردند که مقادیر باقیمانده از الگوی رگرسیونی زیر(ε_(it-1)) بر ارزش بازار شرکت اثر دارد:
〖MVE〗_(it-1)=α_0+α_1 E_(it-1)+α_2 〖ER〗_(it-1)+α_3 〖DIV〗_(it-1)+ε_(it-1)
برای برآورد مقادیر باقیمانده الگوی فوق ابتدا به منظور همگن‌سازی داده‌ها کلیه متغیرها بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره تقسیم می‌شوند لذا الگوی فوق به صورت زیر بازنویسی می‌شود:
〖DMVE〗_(it-1)=α_0 〖DInv〗_(it-1)+α_1 〖DE〗_(it-1)+α_2 〖DER〗_(it-1)+α_3 〖DDiv〗_(it-1)+ε_(it-1)
که در آن:
〖DMVE〗_(it-1)=〖MVE〗_(it-1)/〖BV〗_(it-1)
〖DInv〗_(it-1)=1/〖BV〗_(it-1)
〖DE〗_(it-1)=E_(it-1)/〖BV〗_(it-1)
〖DER〗_(it-1)=〖ER〗_(it-1)/〖BV〗_(it-1)
〖DDiv〗_(it-1)=〖Div〗_(it-1)/〖BV〗_(it-1)
در این روابط:
MVE : ارزش بازار شرکت، BV: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، E: سود خالص قبل از کسر مالیات و اقلام غیرمترقبه، ER: افزایش سرمایه حقوق صاحبان سهام، DIV: میزان سود تقسیمی و ε: جمله باقیمانده الگوی رگرسیونی است.
پس از تخمین رابطه فوق در هر سال، مقادیر باقیمانده(ε) از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
ε_(it-1)=〖DMVE〗_(it-1)-α ̂_0 〖DInv〗_(it-1)-α ̂_1 〖DE〗_(it-1)-α ̂_2 〖DER〗_(it-1)-α ̂_3 〖DDiv〗_(it-1)
در نهایت بدلیل آنکه مقادیر باقیانده حاصل از الگوی فوق بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم شده بود (برای همگن سازی اطلاعات)، در نهایت برای خنثی کردن اثر این عمل، در محاسبه متغیرسایر اطلاعات(OI) مقادیر باقیمانده در ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ضرب می‌شود. بنابراین متغیر سایر اطلاعات به صورت زیر بدست می‌آید:
〖OI〗_it=〖BV〗_(it-1)×ε_(it-1)
3-4 فرضیه‌های تحقیق
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط سود عملیاتی نسبت به جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی غیرجاری با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به صورت کلی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
3-5 تبیین الگوهای تحقیق
برای بررسی رابطه هر کدام از اجزای سود با ارزش بازار شرکت ابتدا رابطه خود سودعملیاتی با ارزش بازار شرکت، طبق الگوی رگرسیونی شماره1 به صورت زیر بدست می‌آید:
1.〖MVE〗_it=α_0+α_1 E_it+α_2 〖ER〗_it+α_3 〖Div〗_it+α_4 〖OI〗_it+ε_it
سپس در اولین مرحله، سود عملیاتی را به دو قسمت یعنی جزء نقدی( جریانات نقد حاصل از عملیاتCFO) و جزء تعهدی(TACC) به صورت زیرتفکیک کرده و رابطه این اجزا و سودخالص با ارزش بازار شرکت با یکدیگر مقایسه می‌شوند:
E=CFO+TACC
کل اقلام تعهدی + جریانات نقدی حاصل از عملیات = سودعملیاتی
با توجه به تقسیم سود به دو جزء نقدی و تعهدی الگوی دوم تحقیق به صورت زیر تدوین شده است:
2.〖MVE〗_it=α_0+α_1 〖CFO〗_it+α_2 〖TACC〗_it+α_3 〖ER〗_it+α_4 〖Div〗_it+α_5 〖OI〗_it+ε_it
قبل از تهیه صورت جریان وجه نقد صورت مالی دیگری به‌نام صورت وجوه تهیه می‌شد در این صورت مالی، جریان وجوه برابر با جریانات نقدی عملیاتی به علاوه اقلام تعهدی جاری بود. در واقع تفاوت صورت وجوه با صورت جریان وجوه نقد در اقلام تعهدی جاری است. در این صورت می‌توان سود عملیاتی را به صورت مجموع جریان وجوه و اقلام تعهدی غیرجاری به شرح زیر نوشته و رابطه اجزای آن را با ارزش بازار شرکت در الگوی شماره 3 به شرح زیر بررسی نمود:
Fund Flow= CFO+CACC → E=FF+NCACC
3.〖MVE〗_it=α_0+α_1 〖FF〗_it+α_2 〖NCACC〗_it+α_3 〖ER〗_it+α_4 〖Div〗_it+α_5 〖OI〗_it+ε_it
کل اقلام تعهدی به دو بخش اقلام تعهدی جاری(CACC) و غیر جاری(NCACC) تفکیک می‌‌شود بنابراین می‌توان سود عملیاتی را به صورت مجموع اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری و جریانات نقدی عملیاتی(E=CFO+NCACC+CACC) بدست آورد. برای بررس رابطه این اجزا با ارزش بازار شرکت الگوی 4 به صورت زیر تدوین شده است:
4.〖MVE〗_it=α_0+α_1 〖CFO〗_it+α_2 〖CACC〗_it+α_3 〖NCACC〗_it+α_4 〖ER〗_it+α_4 〖Div〗_it+α_6 〖OI〗_it+ε_it
در بررسی این فرضیه لازم است که ضریب تعیین تعدیل شده در دو الگوی رگرسیونی1 و4 با یکدیگر مقایسه شوند. در صورتی که ضریب تعیین تعدیل شده در الگوی چهارم از الگوی اول بیشتر باشد این فرضیه پذیرفته می‌شود.
برای همگن‌سازی متغیرهای الگوها کلیه متغیرها (وابسته، مستقل،کنترل) بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در انتهای سال t تقسیم می‌شود، بنابراین الگوهای فوق به صورت زیر بازنویسی می‌شوند:
1.〖MVE〗_it/〖BV〗_it =α_0 1/〖BV〗_it +α_1 E_it/〖BV〗_it +α_2 〖ER〗_it/〖BV〗_it +α_3 〖DIV〗_it/〖BV〗_it +α_4 〖OI〗_it/〖BV〗_it +ε_it
2.〖MVE〗_it/〖BV〗_it =α_0 1/〖BV〗_it +α_1 〖CFO〗_it/〖BV〗_it +α_2 〖TACC〗_it/〖BV〗_it +α_3 〖ER〗_it/〖BV〗_it +α_4 〖Div〗_it/〖BV〗_it +α_5 〖OI〗_it/〖BV〗_it +ε_it
3.〖MVE〗_it/〖BV〗_it =α_0 1/〖BV〗_it +α_1 〖FF〗_it/〖BV〗_it +α_2 〖NCACC〗_it/〖BV〗_it +α_3 〖ER〗_it/〖BV〗_it +α_4 〖Div〗_it/〖BV〗_it +α_5 〖OI〗_it/〖BV〗_it +ε_it
4.〖MVE〗_it/〖BV〗_it =α_0 1/〖BV〗_it +α_1 〖CFO〗_it/〖BV〗_it +α_2 〖CACC〗_it/〖BV〗_it +α_3 〖NCACC〗_it/〖BV〗_it +α_4 〖ER〗_it/〖BV〗_it +α_4 〖Div〗_it/〖BV〗_it +α_6 〖OI〗_it/〖BV〗_it +ε_it
3-6 نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها
برای بررسی فرضیه های تحقیق ضرایب تعیین الگوهای فوق با یکدیگر مقایسه می‌شود الگویی که دارای ضریب تعیین تعدیلی بزرگتری باشد توان توضیح دهندگی بالاتر و رابطه قویتر با ارزش بازار شرکت دارد.
برای آزمون فرضیه اول لازم است ضریب تعیین تعدیل شده برای الگوهای (1) و (2) برآورد شود، در صورتی که ضریب تعیین تعدیلی شده در الگوی (2) بیشتر از الگوی (1) باشد فرضیه اول تأئید و در غیر این صورت این فرضیه پذیرفته نخواهد شد.
برای آزمون فرضیه دوم لازم است ضریب تعیین تعدیل شده برای الگوهای (1) و (3) مجدداً برآورد شود، مستند بر مبانی نظری استدلال شده انتظار می‌رود که ضریب تعیین حاصل از برازش الگو (1) بیشتر از الگوی (3) باشد، در این صورت فرضیه دوم تأیید و در غیر این صورت عدم تأیید خواهد شد.
فرضیه سوم با مقایسه ضریب تعیین تعدیل شده در دو الگوی (1) و (4) آزمون می‌شوداز آنجا که مطابق با مبانی نظری انتظار بر این است که با تقسیم سود به اجزایش قدرت توضیح‌دهندگی الگو افزایش یابد، لذا در صورتی که ضریب تعیین تعدیل شده در الگوی شماره (4) بیشتر از الگوی شماره(1) باشد این فرضیه پذیرفته و در غیر این صورت تأئید نمی‌شود.
فرضیه چهارم با مقایسه ضریب تعیین تعدیل شده در دو الگوی (4) و (3) بررسی می‌شود. بیشتر بودن ضریب تعیین تعدیلی در الگوی شماره (4) نسبت به الگوی شماره(3) تأئید فرضیه و در غیر این صورت عدم تأئید فرضیه را نتیجه می‌دهد.
برای آزمون فرضیه پنجم ضریب تعیین تعدیل شده در الگوهای (4) و (2) با یکدیگر مقایسه می‌شوند، این فرضیه زمانی تأیید می‌شود که ضریب تعیین تعدیلی در الگوی شماره (4) بیشتر از الگوی شماره (2) باشد.
با توجه به الگوها می‌توان به بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای مختلف سود با یکدیگر نیز پرداخت به این صورت که، با مقایسه ضریب برآوردی متغیر سود عملیاتی(E) در الگوی 1 با ضریب برآوردی متغیرهای جریانات نقد عمیاتی(CFO) و کل اقلام تعهدی(TACC) در الگوی شماره2 ، در صورتی که ضرایب جریانات نقدعملیاتی و اقلام تعهدی از ضریب سودخالص بیشتر باشد، بیانگر این است که محتوای جریانات نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به محتوای اطلاعاتی رقم سودخالص بیشتر است. همچنین در مقایسه ضریب برآوردی سودخالص از الگوی شماره1 با ضرایب برآوردی جریان‌وجوه(FF) و اقلام تعهدی غیرجاری (NCACC) از الگوی شماره 3 ، بزرگتر بودن ضرایب برآوردی جریان‌وجوه و اقلام تعهدی غیرجاری حاصل از الگوی 3 نسبت به ضریب برآوردی سودخالص از الگوی 1 نشان می‌دهد که محتوای اطلاعاتی اجزای سود (جریان وجوه و اقلام تعهدی غیرجاری) نسبت به رقم سودخالص بیشتر است. برای بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی جاری و غیر جار با سود خالص ضرایب برآورد شده از الگوهای شماره 1 و 4 با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در صورتی که ضرایب اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیرجاری در الگوی شماره4 نسبت به ضریب سودخالص در الگوی شماره1 بزرگتر باشد نتیجه می‌گیریم که محتوای اطلاعاتی آن جزء سود نسبت به رقم سودخالص محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد.
3-7 روش‌های آماری
روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها متأثر از روش تحقیق است و از آنجا که روش تحقیق حاضر بر مبنای تحقیقات همبستگی است، لذا از تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی استفاده خواهد شد که در امر برآورد و پیش‌بینی روابط بین متغیرها کاربرد گسترده‌ای دارد. برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای توضیحی و وابسته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *