منبع پایان نامه ارشد درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، عملکرد شرکت

وسودهای آتی 3-ارتباط بین سودهای اتی وسودهای جاری(نظری تنها وهمکاران، 1385)
درنتیجه با توجه به این 3حلقه ارتباطی ، یک رابطه بین سودهای جاری وقیمتهای جاری اوراق بهادار می توان فرض کرد که این ارتباط به ماهیت هریک از این 3حلقه ارتباطی وفرایندی که باعث تعیین سود جاری شده است بستگی دارد.اگر علت تغییر یک اثر دائمی باشد، بی تردید بر قیمت سهام نیز اثر خواهد داشت.(نظری تنها وهمکاران، 1385)
2-6 محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت
صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیران شرکتها، اطلاعاتی را از شرکت افشا می نماید که بر قیمت سهام انها تاثیر گذار است.محققان روشهای بسیاری را به منظور تعیین چگونگی واقعی بودن صورتهای مالی به کار گرفته اندتلاش یک گروه از این مطالعه ها در جهت ایجاد مدلهایی برای پیش بینی های تقلب ومدیریتی ممکن بوده است.دسته دیگر از محققان نیز تلاش کرده اند تا برخی شاخصهای صورتهای مالی غیر واقعی را از طریق بکارگیری تجزیه وتحلیلهای نسبتهای مالی ، توسط داده های مالی منتشر شده تعیین کنند. دیچو ودیچو(2002)نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند.نتیجه تحقیق آنها نشان داد که به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات وپیش بینی جریانهای نقدی اتی است، کیفیت اقلام تعهدی وسود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. فرانسیس ومیچل(2005)با بررسی کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطا، تغییرات اقلام تعهدی جاری وجریانهای نقدی تعریف می شود)ضعیفتر باشد، هزینه بدهی وسرمایه آن شرکتها زیادتر می شود.این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
بسیاری از مطالعات در گذشته حاکی از وجود حسابداری ساختگی8 ناشی از تلاش مدیران برای دستکاری درصورتهای مالی وارقام سود هستند.این دستکاریها می تواند باعث تفاوت در بازدهی سهام با مقدار واقعی آن گردد وبه تصویر گمراه کننده ای از بازار ورابطه سود وبازده منجر شود.از این رو در نظر گرفتن معبارهای موثر برای مربوط بودن سود می تواند در ارزیابی حرکت آینده قیمت سهام ورابطه کلی سود وبازدهی مفید واقع گردد.اقلام تعهدی به عنوان یکی از این معیارها توجه بسیاری از این محققان را به خود جلب کرده است.(بهزاد فر،89). لذا دراین پژوهش ، اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از متغیرهایی که انتظار می رود با قیمت سهام رابطه داشته باشد در نظر گرفته می شود
2-6-1 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری وغیرجاری
در همه علوم طبیعی واجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی وضروری است تا بتوان رشته علمی مربوط را مطالعه کرد واطلاعات مهم واثرگذار را به دیگران ارائه نمود .حسابداری هم از این امر مستثنی نیست .بایداقلام تعهدی را درگروههای مربوطه قرارداد وبدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداری قابل تفسیر ارائه کرد تا سرمایه گذاران وسایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی در فرایند تصمیم گیری خود آنها را درک وتجزیه وتحلیل نمایند(محمدزادگان ،85)
نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به شرح زیر بیان کرده اند:
-ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت
روشن نمودن فرایند حسابداری
نشان دادن روشهای تعیین ارزش اقلام
روشن نمودن هدفهای مدیریت
پیش بینی جریانهای نقدی(هندریکسن و ون بردا،84)
ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه ، بر حسب قدرت نقدینگی آنها باعث شد که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری وغیر جاری طبفه بندی شوند.دربسیاری از تحقیقات نیز اقلام تعهدی را به دو دسته جاری وغیر جاری طبقه بندی کردند(فیرفیلد1996و وینسنت وهمکاران2003)
در رابطه با طبقه بندی جامع اقلام تعهدی می توان به تحقیق ریچاردسون وهمکاران(2005)اشاره کرد ، طبقه بندی آنها از اقلام تعهدی ، بر مبنای فعالیت واحد تجاری قرار دارد.تعریف آنها از فعالیت واحد تجاری بر 3قسم است:
فعالیتهای عملیاتی جاری
فعالیتهای عملیاتی غیرجاری
فعالیتهای مالی
حال بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند که جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود معبار بهتری برای سنجش عملکرد مالی واحدهای تجاری می باشد.به این دلیل که در جریانهای نقدی عملیاتی کمتر تحریف از رویه های حسابداری صورت می گیرد.بنابراین سوال اساسی که پیش می آید این است که آیا اثر خالص اقلام تعهدی در نهایت توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت را افزایش یا کاهش می دهد؟اقلام تعهدی پیش بینی می شوند تا توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می شود را افزایش دهند.اهمیت اقلام تعهدی در شرایط زیر افزایش می یابد:1-دوره های اندازه گیری کوتاهتر شود و2-قدر مطلق اقلام تعهدی در یک شرکت بزرگتر باشد.تحت هریک از این شرایط ، جریانات نقدی به شدت دچار خطاهایی ناشی از تطابق وزمان بندی می شوندوبنابراین توانایی آن برای انعکاس عملکرد شرکت کاهش می یابد.(مشایخی وهمکاران ،84)درنتیجه دوره اندازه گیری اقلام تعهدی نیز بر عملکرد ودرنتیجه بر ارزش شرکت اثر می گذارد، یرهمین اساس اقلام تعهدی جاری وغیرجاری نیز می توانند اثرات متفاوتی بر ارزش وعملکرد شرکت داشته باشند که دراین قسمت هرکدام تعریف می شوند.
2-6-1-1 اقلام تعهدی جاری
به آن دسته از اقلام تعهدی (به جزوجه نقد،سرمایه گذاری کوتاه مدت وحصه جاری بدهی بلند مدت)که در نتیجه فعالیتهای جاری وطی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی وگزارش شوند،سرمایه درگردش غیرنقدی اطلاق می شود.این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی وبدهی عملیاتی جاری است.
2-6-1-2 اقلام تعهدی غیر جاری
آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیتهای عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آیند، خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت داراییها وبدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آیند.
درنتیجه اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتر دارندوبر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر می گذارند.اما اقلام غیرجاری بر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند.ازاین رو به نظر می رسدنقش متفاوتی در بهبود ارتباط سود با بازده وقیمت سهام ایفا نمایند.(دستگیر،89)
2-7 جریان نقدی عملیاتی
جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به‌دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به‌شرح زیر است:
مالیات‌ها – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = جریان نقد عملیاتی
روش‌های دیگری هم برای محاسبه جریان نقد عملیاتی وجود دارد. صورت جریان وجه نقد تهیه شده براساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا با سود بعد از مالیات و اقلام استثنایی آغاز می‌‌شود و سپس تعدیلاتی بابت هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، سود (زیان) غیرعملیاتی فروش دارایی‌های ثابت، تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات بهره پرداختنی و مالیات بر درآمد پرداختنی و درآمد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در حالی‌که صورت جریان وجه نقد براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی با سود قبل از مالیات و اقلام غیرمترقبه و براساس استانداردهای حسابداری ایران با سود عملیاتی آغاز می‌شود.
جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. معیار مزبور احتمالا نسبت به سود خالص، معیار بهتری از سود تجاری شرکت است، زیرا شرکت می‌تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، درحالی‌که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.(غلام زاده لداری،1389)
بورس اوراق بهادار تهران نیز براساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، جریان نقد حاصل از عملیات را معیاری برای کیفیت سود تلقی می‌کند و در پذیرش شرکت‌ها و نیز طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و دوم از آن استفاده می‌کند. براساس بند 9 ماده 6 دستورالعمل مزبور، سود عملیاتی شرکت متقاضی پذیرش در بورس باید در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.(غلام زاده لداری،1389)
2-7-1 محتوای اطلاعاتی وجه نقد عملیاتی وارزش بازار شرکت
وجه نقد از منابع مهم وحیاتی هر واحد اقتصادی است.در بسیاری از تصمیم های مالی ، مدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار ، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای وغیره ، جریانهای نقدی نقش محوری دارند.همچنین استفاده از جریانهای نقدی عملیاتی آتی در تحلیلهای جدید مالی نیز روبه افزایش است(ثقفی وهاشمی،1383)
واتر9 معتقد است«مشاهده، تجزیه وتحلیل وپیش بینی ها باید در جهت تصمیم گیری باشد» این مفهوم، دیدگاهی است که می توان با تکیه بر تجربه گذشته تصمیمات حال وآینده را تسهیل کرد،بدون اینکه تصمیمات اخذ شود.حال اینکه چگونه می توان این خط ظریف را ترسیم نمود ،به نوع تصمیمات واین که چه کسانی آن ها را اتخاذ می کندوبه چه اطلاعاتی مربوط هستند، بستگی دارد(بهرام فر وشمس عالم،1383)
لی10(2006) اعتقاد دارد که ادامه حیات یک شرکت یکی از اولین ملاحظات است.ووجه نقد یکی از مهمترین عوامل بقای هر شرکت را تشکیل می دهد.فقط شرکتهایی می توانند به بقای خود ادامه دهندکه سودآور یوده وبتوانند نیازهای نقدی خود را تامین نمایند.درک قدرت پرداخت یک شرکت یکی از ضروریات می باشدوسود به وضوح این اطلاعات را تامین نمی نماید، درحالی که صورت جریان وجوه نقد چنین عملی را انجام می دهد.
آنچه که تاکنون در خصوص بازده سهام وارزش شرکت مورد پژوهش وبررسی قرار گرفته است، عمدتا متغیرهایی بوده است که مورد توجه سهامداران بوده واز این دیدگاه بدان نگریسته شده است.درحالی که متغیری نظیر جریان نقدی عملیاتی که براساس اطلاعات حسابداری محاسبه می شوندنسبت به متغیرهایی نظیر اقلام تعهدی که بیشتر بر اساس سیاستهای شرکت است ، کمتر به سیاستهای مدیریت بستگی داردواز این لحاظ از دخالت ودستکاریهای مدیریت تا حد زیادی مصون است.
بنابراین این پژوهش سعی دارد که مشخص سازد قیمت گذاری سهام تا چه میزان از اطلاعات حسابداری خاص مانند جریان نقدی عملیاتی تاثیر می برد.یعنی ارتباط وهمبستگی بین متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و…به عنوان متغیرهای مستقل وقیمت سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین می شود ، تا بتوان گفت که آیا متغیر وابسته می تواند توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شود.(خدادادی وکارگرپور88)
2- 8جریان وجه نقد آزاد
2-8-1 سود خالص، یک عقیده و جریان وجوه نقد، یک واقعیت
پابلو فرناندز11(2002) اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است».
امروزه تجزیه‌وتحلیل‌های زیادی درباره سود خالص به‌عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکتها وجود دارد. براساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می‌کند. به‌طور ‌کلی، چنین گفته می‌شود شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کتهای دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهامداران خود خلق ‌کرده است. همچنین، براساس همین منطق، شرکتهای دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکتهای دارای زیان، باعث کاهش ارزش سهامداران شر‌کتها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *