منبع پایان نامه ارشد درمورد جزای نقدی، سرمایه گذاران، اقلام تعهدی

خالص منفی را از بین برند.همچنین انها پس از بررسی سهامداران نهادی وموسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی بالا دریافتند که عوامل مذکور باعث تضعیف رابطه بین مدیریت سود وجریانهای نقدآزاد شده واز اقدام مدیران به منظور مدیریت سود جلوگیری به عمل می آورند
اسلون(1996)بررسی کرد که آیا قیمتهای سهام با توجه به اطلاعات موجود در اجزای نقدی وتعهدی سود شکل گرفته اند ویا فقط حاصل مبادلات با توجه به رقم نهایی سود هستند.برای پایداری عملکرد سود نسبت حجم اجزای نقدی وتعهدی درنظر گرفت.بر اساس نتیجه تحقیق وی جزء تعهدی سود از جزء سود نقدی پایدارری کمتری داشته وسطوح بالاتر اقلام تعهدی نشان دهنده کیفیت سود پایین تر است.این مطالعه نشان داد که سرمایه گذاران به اختلاف میان دو اجزای نقدی وتعهدی سود توجهی نکرده وصرفا به کل رقم سود واکنش نشان می دهند.به عقیده اسلوان همیشه نمی توان از بهترین استراتژی وبهترین اطلاعات استفاده کردواین احتمال وجود داردکه نتایج یافت شده نیز به دلیل هزینه بربودن این اطلاعات ونه به دلیل بی توجهی سرمایه گذاران باشد.از نظر وی هر چه رابطه میان اجزای تعهدی واجزای آن منفی ترباشدسرمایه گذاران ناآگاهانه تر عمل کرده اند.
بارون55 ومک لیگ56 (2008)رفتار سرمایه گذاران درقیمت گذاری اجزای نقدی وتعهدی سود را بررسی کردند.با این تفاوت که بر خلاف تحقیقات قبلی 3جزء از سود را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادند:1)اجزای تعهدی سود که مستقل از اجزای نقدی هستند.2)اجزای نقدی که مستقل از اجزای تعهدی هستند.3)اجزای نقدی وتعهدی که به هم مرتبط هستند.نتیجه تحقیق این بودکه سرمایه گذارانی که با تعریف مذکور در آن تحقیق آگاه تلقی شده بودند وانتظار می رفت که به درستی تفاوت میان اقلام مختلف سود را دریابند، در قیمت گذاری اجزای نقدی وتعهدی مربوط به هم اشتباه کردند.البته اشتباه آنان از سایر سرمایه گذاران کمتر بود .به علاوه ، بر خلاف سایر سرمایه گذاران، سرمایه گذاران آگاه اجزای نقدی مستقل از اجزای تعهدی را درست قیمت گذاری کردندواین در حالی است که هیچ کدام از سرمایه گذاران در ارتباط با اجزای نقدی اشتباه نکرده بودند.
سعید اکبر57وهمکاران(2011)بررسی کردندکه قسمتهای مختلف سود شامل معیارهای وجه نقد عملیاتی ومعیارهای اقلام تعهدی جاری وغیرجاری،توانایی توضیح ارزش بازارشرکتها در بازار انگلستان را دارند.آنها شرکتهای غیرمالی در انگلیس را از سال 1993تا 2007بکاربردند.نتایج آنها نشان می دهدکه گردش وجه نقد دارای ارزش افزوده مربوطی برای سود یا جریان وجوه است.درنتیجه گردش وجه نقد می تواند ارزش افزوده مربوطی برای سود باشد.شواهد کمتری نیز وجود داشت که اقلام تعهدی جاری وغیرجاری ارزشهای جداگانه مربوطی دارند.یافته آنان نشان داد که وارد کردن گردش وجه نقد ،منبع اصلی افزایش در قدرت اکتشافی بازار است.درنتیجه،صورت گردش وجه نفد در انگلستان ،اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران فراهم می کند.
جدول2-2: خلاصه تحقیقات خارجی
سال
محقق
موضوع
نتیجه
1968
بال وبراون
تحقیق تجربی ارقام حسابداری
نتایج نشان می داده که بین نرخ بازده غیر عادی وسود غیر منتظره رابطه مثبت وجود داردوسود حسابداری دارای بار اطلاعاتی بوده وهنگام اعلام سود ، بر بازده وقیمت سهام تاثیر گذار است
1997
دیچو
بررسی مربوط بودن متغیرهای حسابداری به ارزش شرکت
تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی وسود خالص نسبت به سایر متغیرها غیر قابل پیش بینی بوده اند
2000
کیورین
بررسی توانایی نسبی مقیاسهای مبتنی بر سود وجریان نقد را برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی با استفاده از داده های واقعی جریان نقدی از صورت جریان نقدی برای یک دوره هشت ساله
سود تعهدی قدرت پیش بینی کمتری از پیش بینی کننده های مبتنی بر جریان نقدی داشت
2000
کاریتو وکلاب
بررسی مربوط بودن سود وجریانهای نقدی در ژاپن
سود نسبت به جریانهای نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است
2001
بارس، کرام ونلسون
بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی
هریک از مولفه های تعهدی اطلاعات متفاوتی را در ارتباط با جریان نقدی آتی منعکس می کنند.آنها نتیجه گیری کردند که مولفه های بلند مدت تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی نقش دارند
2002
بارث وهمکاران
بررسی تاثیر تجزیه سود بر پیش بینی سود غیرعادی وتعیین ارزش سهام
اولا تفکیک سود به اجزای نقدی وتعهدی درسطح داده های ترکیبی ، به کاهش خطای پیش بینی منجر می شود، اما به هنگام تفکیک صنایع تجزیه سود به جریانهای نقدی وچهار جزء تعهدی ، خطای پیش بینی را به کمترین میزان می رساند
2002
سام
بررسی توانمندی اجزای نقدی وتعهدی سود در تعیین ارزش شرکت
اقلام تعهدی وجریانهای نقدی در پیش بینی سود غیرعادی ،بازده آتی وتعیین ارزش شرکت دارای قدرت توضیح دهندگی است.
2008
بروچت وهمکاران
بررسی نقش اجزای نقدی وتعهدی سودهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی
به طور متوسط اقلام تعهدی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی جاری پیش بینی جریانهای نقدی آتی را بهبود می بخشند
2008
بارون ومک لیگ
بررسی رفتارسرمایه گذاران درقیمت گذاری اجزای نقدی وتعهدی سود
سرمایه گذارانی که با تعریف مذکور در آن تحقیق آگاه تلقی شده بودند وانتظار می رفت که به درستی تفاوت میان اقلام مختلف سود را دریابند، در قیمت گذاری اجزای نقدی وتعهدی مربوط به هم اشتباه کردند
2009
لورک و ولینگر
بررسی توانایی جریانهای عملیاتی گذشته وسودهای گذشته برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی
مدل مبتنی بر جریانهای نقدی گذشته پیش بینی دقیقتری نسبت به مدل سودهای تاریخی از جریانهای نقدی عملیاتی آتی دارد
2011
سعید اکبر58وهمکاران
بررسی توانایی قسمتهای مختلف سود شامل معیارهای وجه نقد عملیاتی ومعیارهای اقلام تعهدی جاری وغیرجاری در توضیح ارزش بازارشرکتها
نتایج آنها نشان می دهدکه گردش وجه نقد دارای ارزش افزوده مربوطی برای سود یا جریان وجوه است.درنتیجه گردش وجه نقد می تواند ارزش افزوده مربوطی برای سود باشد.شواهد کمتری نیز وجود داشت که اقلام تعهدی جاری وغیرجاری ارزشهای جداگانه مربوطی دارند.
2-12 خلاصه فصل
دراین فصل،ابتدا به بیان اهداف صورتهای مالی پرداخته شد.سپس محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری وجه نقد عملیاتی،وجه نقدآزاد،اقلام تعهدی به طور کلی واجزای آن(جاری وغیرجاری)توضیح داده شدودرنهایت نیز به بررسی رابطه هرکدام از اقلام مذکور با ارزش بازارشرکت پرداخته شد.
3-1 مقدمه
هدف پژوهش‌های علمی کشف واقعیت‌ها وبرقرار نمودن رابطه میان آن‌ها و تبیین وقایع و رویدادها است. این تبیین باید به نحوی صورت پذیرد که به یک رشته تعمیم‌های منطقی منجر شود تا در صورت امکان بتوان بر آن اساس به پیش‌بینی رویدادها پرداخت. این امر مستلزم کسب آگاهی از ابزار و روش‌های مطالعه پدیده‌ها است؛ به همین دلیل پس از کسب اطلاع از همه جنبه‌های مختلف مسأله مورد مطالعه و سوابق و ادبیات موضوع پوهش در فصل دوم و برای دستیابی به هدف پژوهش مبنی بر تعیین رابطه اقلام تعهدی و جریان‌های نقدعملیاتی با ارزش بازار شرکت‌ها، در فصل حاضر ابتدا متغیرهای پژوهش در قالبی قابل سنجش و اندازه‌گیری معرفی می‌شوند هم‌چنین روش انتخاب نمونه، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل معرفی شده و در نهایت با معرفی آزمون‌های آماری مورد نیاز، تلاش می‌شود مبنایی برای تحلیل و تفسیر داده‌ها فراهم آید.
3-2 روش شناسی تحقیق
در تحقیقاتی که ارتباط دو یا چند متغیر اندازه‌گیری می‌شود از تحقیق همبستگی استفاده می‌شود. در این تحقیق چون هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است از این نوع تحقیق استفاده می‌شود.
پس از انتخاب نمونه، با استفاده از متغیرهای مستقل( جریان نقد عملیاتی، سودعملیاتی، اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، کل اقلام تعهدی و جریان وجوه) و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر وابسته، به کمک رگرسیون چندمتغیره و ضریب تعیین (R2) و با استفاده از نسخه 7 نرم افزار E-Views به آزمون فرضیات پرداخته شد.
3-2-1 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که دلایل انتخاب این شرکت ها به عنوان مبنای پژوهش به شرح زیر است:
دسترسی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آسانتر است؛ به خصوص که برخی از اطلاعات به صورت بانک های اطلاعاتی بر روی لوح های فشرده در دسترس هستند.
با توجه به اینکه اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و بررسی قرار می گیرد، به نظر می رسد اطلاعات مندرج در صورت های مالی این شرکت ها از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.
با توجه به لازم الاجرا بودن ضوابط، مقررات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نظر می رسد، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی این شرکت ها همگن تر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.
3-2-2 قلمرو زمانی پژوهش
اطلاعات اولیه برای یک دوره 8 ساله از 1382 الی 1389 جمع‌آوری شده است اما بدلیل این‌که اطلاعات مربوط به متغیرمستقل اقلام تعهدی جاری و متغیرکنترل سایر اطلاعات یک دوره تأخیر زمانی دارد، اطلاعات برای الگوهای اصلی از سال 1383 الی 1389 (یک دوره7 ساله) در نظر گرفته می‌شود.
3-2-3 قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر «بررسی رابطه اجزای سود با ارزش بازار شرکت‌ها» است.
3-2-4 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری عبارت است از «مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند». صفت مشخص صفتی است که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می‌کند(آذرو مؤمنی،1385).
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 الی 1389می‌باشد که، نمونه مورد نظر از بین آن‌ها انتخاب گردیده است.
نمونه عبارت است از «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیانگر ویژگی‌های اصلی جامعه باشد.»
در این تحقیق برای نمونه‌گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است؛ به این صورت که پژوهشگر شرایط را برای انتخاب نمونه مورد نظر تعیین می‌نماید و در صورتی که هر عضو جامعه واجد یکی از شرایط نباشد از جامعه حذف و در نهایت باقی‌مانده جامعه، نمونه را تشکیل می‌دهد. این شرایط عبارتند از:
در طی دوره زمانی 1382 الی 1389 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
سال مالی شرکت‌های نمونه منتهی به 29 اسفندماه هر سال باشد.
اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی در طی دوره زمانی مورد بررسی و ارزش بازار آن‌ها در پایان اسفند هر سال در دسترس باشد.
در نهایت با اعمال شرایط فوق تعداد 83 شرکت حائز شرایط بوده و به عنوان نمونه انتخاب گردید. چگونگی پراکندگی شرکت‌های نمونه در سطح صنایع مختلف در جدول 3-1 منعکس شده است. فهرست اسامی شرکت‌های نمونه در پیوست ارائه گردیده است.
جدول3-1: پراکندگی شرکتهای نمونه در سطح صنایع
ردیف
عنوان صنعت
تعداد شرکت
درصد
1
سایرمحصولات کانی غیرفلزی
11
13.25%
2
استخراج معادن
7
8.43%
3
خودرو و ساخت‌قطعات
15
18.07%
4
مواد و محصولات شیمیایی
23
27.71%
5
فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
6
7.23%
6
فلزات اساسی
10
12.05%
7
فرآورده‌های نفتی
2
2.41%
8
ماشین آلات و دستگاههای برقی
9
10.84%
مجموع
83
100%
تعداد کل شرکتهای موجود در بورس تهران
423
درصد شرکتهای عضو نمونه
20%=100*(423/83)
3-2-5

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *