منبع پایان نامه ارشد درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری

نیز صدق میکند.فقط در صنایع کانی غیرفلزی ارتباط معنی داری با ضریب همبستگی 38 درصد وجود داشته است.همچنین بین جریان نقدآزاد سهامدار وقیمت سهام با سطح خطای 5درصد در سطح کل شرکتها، رابطه معنی داری با ضریب همبستگی 44دردصد وجود داشت واین نتیجه گیری فقط در صنایع خودرو وساخت قطعات وصنایع کانی غیرفلزی تائید شده بود.
مهتدی (1384)به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری جریان نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام وسود انباشته با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخت.نتایج نشان داد که میان سود سهام با قیمت سهام در مقایسه با متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد، به طوری که 60درصدتغییرات قیمت سهام را می توان با سود سهام توضیح داد.ضریب تعیین سود عملیاتی ، جریان نقدی عملیاتی وسود انباشته به ترتیب 54،28و22درصد بودند.
سعیدی وقادری(1386)به بررسی توان پیش بینی کنندگی ارزش دفتری، سود خالص،گردش وجه نقد عملیاتی وسرمایه گذاری به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری در رابطه با ارزش بازار شرکتها پرداخته اند.نتایج آنها نشان داد که ارزش دفتری وسود حسابداری اقلامی مربوط تر هستندو وارد نمودن گردش وجوه نقد(عملیاتی وسرمایه گذاری)در قدرت توضیح دهندگی مدلها افزایش معنی داری ایجاد نمی کند.
خدادادی وهمکاران(1388)توانایی اطلاعات حسابداری نقدی واقلام تعهدی سود را درپیش بینی جریانات نقدی آتی شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند.نمونه مورد مطالعه این تحقیق از میان شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی آنها طی سالهای 80تا85در دسترس بوده، انتخاب شده اند.دو مدل رگرسیونی یک وچندگانه در ارتباط با جریانات نقدی ومولفه های تعهدی سود مربوط به دوره های گذشته وبه منظور بررسی توانایی آنها در ارتباط با پیش بینی جریانات نقدی آتی مورد استفاده قرار داده اند.نتایج تحقیق آنها نشان داد که متغیرهای جریانات نقدی گذشته ومولفه های تعهدی سودهای گذشته توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی را دارند.نتایج آزمون مدلها نشان داد که افزودن مولفه های تعهدی سودبه مدل جریانات نقدی قدرت پیش بینی این مدل را افزایش می دهد.
هاشمی وهمکاران(89)به بررسی توانمندی اجزای نقدی وتعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی وتعییین ارزش شرکت پرداختند.در این راستا، چهار فرضیه تدوین کردند وبه منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از 3مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام –اولسن استفاده کردند.هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود بود.در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشد.در دومین مدل خطی اطلاعات جریانهای نقدی عملیاتی ومجموع اقلام تعهدی ، ودر سومین مدل خطی اطلاعات جریانهای نقدی عملیاتی واجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ کردند.برای تخمین مدلها از اطلاعات مالی 63 شرکت عضو نمونه بین سالهای 77تا86واز روش داده ای ترکیبی استفاده کردند.نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریانهای نقدی ومجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت وپیش بینی سود غیر عادی بود.نتیجه دیگر این تحقیق نشان داد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است گر چه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند.تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در بین صنایع مختلف حکایت می کند، که این احراز تفاوت در ماهیت ومقدار اجزای نقدی وتعهدی سود در صنایع گوناگون می شود.
کردستانی ورودنشین(1385)به بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی وتعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت پرداختند.آنها بیان کردند که سود حسابداری گزارش شده در صورتهای مالی، به دو جزء نقدی وتعهدی قابل تفکیک است.درآن تحقیق ، جریانهای نقدی عملیاتی به عنوان جزء نقدی سود وتغییرات حسابهای دریافتنی ، تغییرات موجودی کالاوتغییرات حسابهای پرداختنی به عنوان 3جزء اصلی تشکیل دهنده بخش تعهدی سود در نظر گرفته شده است.ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام وبازده حقوق صاحبان سهام متغیرهای کنترلی آن تحقیق هستند.برای آزمون فرضیه های تحقیق ، از دوروش آماری داده های ترکیبی ومقطعی با بکارگیری اطلاعات مالی 102شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1377تا 1382استفاده شده بود.یافته های آنان نشان می دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی وقدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند .ولی 3جزء تعهدی سود حسابداری یعنی تغییرات حسابهای دریافتنی ، تغییرات موجودی کالاوتغییرات حسابهای پرداختنی ، توان پیش بینی وتوضیح ارزش بازار شرکت را نداشتند.از اینرو بیان کردند اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت مربوطتر است ونسبت به اجزای تعهدی از سودمندی بیشتری برخوردار است.
ودیعی وفخریان(1389)به بررسی توانمندی اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده پرداختند.آن تحقیق بر اساس یک نمونه متشکل از 149شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377تا 1385به بررسی توانمندی اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریان نقدی آینده وهمچنین بررسی تاثیر برخی عوامل بر این توانمندی توجه کردند.نتایج آن تحقیق نشان می دهد:1)اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده نسبت به اقلام نقدی محتوای افزاینده ای دارد.2)اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده با نوسان موجودی کالا پایان دوره کاهش می یابد.3)توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جربان نقدی آینده با نوسان فروش آینده شرکت افزایش می یابد4)توانمندی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آینده با تغییرات اندازه شرکت افزایش می یابد.
دستگیر وهمکاران(1389)نقش مجموع اقلام تعهدی ودو زیر مجموعه ان (اقلام تعهدی جاری وغیر جاری)را در بهبود ارتباط سود با بازده سهام در بازه های زمانی یک تا چهار ساله(به صورت انباشته )بررسی نمودند.با بررسی 75 شرکت نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83تا 86 وبا استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی وبکارگیری آزمون راستنمایی ونگ، نتایج حکایت از آن داشت که سود در کوتاه مدت دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان نقد برای بازده سهام است اما در بلند مدت توانایی سود وجریان نقد به سمت همگرایی میل کردند.همچنین یافته های آنان نشان می دهد که اقلام تعهدی جاری نقش با اهمیتی در بهبود ارتباط سود با بازده سهام (نه در کوتاه مدت ونه در بلند مدت)ایفا نمی نماید اما اقلام تعهدی غیر جاری در کوتاه مدت دارای چنین نقشی بود.
صابر شعری وهمکاران(1389)توان اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن در مقایسه با قابلیت اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی را بازبینی وآزمون کردند.آن پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوالات بودکه (الف)آیا اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نقش بینی کنندگی اضافی درقیاس با جریانهای نقدی جاری به تنهایی ایفا می کند؟ب)آیا تجزیه اقلام تعهدی به اجزا آن قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی آتی را افزایش می دهد؟آنان به منظور پاسخ به این سوالات از چهار مدل رگرسیون با متغیرهای 1)جریانهای نقدی عملیاتی 2)جریانهای نقدی عملیاتی ومجموع اقلام تعهدی3)سود عملیاتی4)جریانهای نقدی عملیاتی واجزا اقلام تعهدی ونیز متغیر وابسته ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان بهترین نماینده موجود، برای ارزش فعلی همه جریانهای نقدی آتی استفاده کردند.نتایج آنان نشان می دهد که اقلام تعهدی از قابلیت پیش بینی اضافی نسبت به جریانهای نقدی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی برخوردارند.همچنین استفاده از اجزا اقلام تعهدی در مقایسه با مجموع اقلام تعهدی منجر به افزایش توان پیش بینی جریانهای نقدی آتی نشد، اماسودهای عملیاتی در قیاس با جریانهای نقدی عملیاتی پیش بینی کننده بهتری برای جریانهای نقدی آتی به شمار می روند.
میر فخرالدینی وهمکاران(1388)بیان کردند نیاز به پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصاد مختلف وجود دارد زیرا جریانهای نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام ، بهره ، بازپرداخت بدهی و….هستند.آنها 3مدل رگرسیون ”سود”،”جریانهای نقدی ”و”جریانهای نقدی واجزای تعهدی سود” برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی ساختند.نتایج تجربی آنها نشان داد که سودهای گذشته ، جریانهای نقدی وجریانهای نقدی واجزای تعهدی سود می توانند برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین 3مدل پیش بینی وجود نداشت.گذشته از این دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود بخشد.
محمد جواد شیخ وهمکاران( 1390 ) محتوای اطلاعاتی اقلام صورتهای مالی اساسی شامل اقلام تعهدی، سود عملیاتی وجریانهای نقدی به تفکیک وترکیبی مورد بررسی قرار داده تا ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی این صورتهای مالی در پییش بینی جریانهای نقدی عملیاتی تعیین شود.بر اساس یافته های آن تحقیق که از بررسی داده های 80 شرکت به عنوان نمونه اماری با استفاده از روش همبستگی مقطعی بدست آمده است، مدل ترکیبی اقلام تعهدی وجریانهای نقدی عملیاتی دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی جهت پیش بینی بود وبعد از آن مدل ترکیبی سود عملیاتی وجریانهای نقدی عملیاتی ومدل ترکیبی اقلام تعهدی وسود عملیاتی قرار گرفتند.در ضمن بررسی نتایج مدلهای رگرسیون ساده نشان داد که اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی فاقد بار اطلاعاتی بودند وسود عملیاتی نیز از بیشترین محتوای اطلاعاتی برخوردار بودند.
مشایخی وهمکاران(1388)توانایی هر یک از معیارهای سود وجریانات نقدی را در انعکاس عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار دادندوبه این منظور ، اطلاعات مربوط به سال 1379تا 76برای 82شرکت عضو نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادند.نتایج آن تحقیق حاکی از آن است که در دوره های اندازه گیری کوتاه مدت، سود نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی آتی رابطه بسیار قویتری با بازده سهام دارد.همچنین مشخص گردید که با افزایش طول دوره های اندازه گیری ، توانایی جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود برای انعکاس عملکرد شرکت افزایش می یابد.از سوی دیگر، اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت (بازده سهام )از خود نشان دادند.البته در صورتی که قدرمطلق اقلام تعهدی بزرگ باشد، ارتباط بین بازده سهام وجریانهای نقدی عملیاتی نسبت به ارتباط بین بازده سهام وسود کاهش یافت.
جدول2-1: خلاصه تحقیقات داخلی
سال
محقق
موضوع
نتیجه
1384
مهتدی
بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری جریان نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام وسود انباشته با قیمت سهام
میان سود سهام با قیمت سهام در مقایسه با متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد.
1385
کردستانی ورودنشین
بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی وتعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت
اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی وقدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند .ولی 3جزء تعهدی سود حسابداری یعنی تغییرات حسابهای دریافتنی ، تغییرات موجودی کالاوتغییرات حسابهای پرداختنی ، توان پیش بینی وتوضیح ارزش بازار شرکت را نداشتند
1386
سعیدی وقادری
بررسی توان پیش بینی کنندگی ارزش دفتری، سود خالص،گردش وجه نقد عملیاتی وسرمایه گذاری به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری در رابطه با ارزش بازار شرکتها
ارزش دفتری وسود حسابداری اقلامی مربوط تر هستندو وارد نمودن گردش وجوه نقد(عملیاتی وسرمایه گذاری)در قدرت توضیح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *