منبع پایان نامه ارشد درمورد محتوای اطلاعاتی، سرمایه گذاران، صورتهای مالی

، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به منظور ارزیابی وپیش بینی بازده واحد تجاری متعاقب آن ، اتخاذ تصمیم های اقتصادی، بیش از هر اطلاعات دیگری براطلاعات ناشی از سود واجزای تشکیل دهنده آن اتکا می کنند.آنها با استفاده از سودهای گزارش شده به پیش بینی سود وجریانهای نقدی آتی ونیز ارزش گذاری شرکت بر اساس این پیش بینی ها اقدام می نمایند. زیرایکی از اهداف اساسی صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات مفید در ارزیابی گردش وجه نقد آتی وعدم قطعیت حول آنها است.بنابراین، یکی از اهداف اساسی صورتهای مالی ، فراهم کردن اطلاعاتی است که در ارزیابی شرکت مفید است.
در این راستا، محققان در تحقیقات مالی که در قالب مطالعات رابطه ارزشی صورت می گیرد، به شناسایی ، بررسی وآزمون محتوای اطلاعاتی وقدرت توضیح دهندگی چنین متغیرهایی پرداخته اند.(پورحیدری وهمکاران ، 89)درنتیجه در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی وقدرت توضیح دهندگی این متغیر واجزای آن با ارزش بازار شرکتها به صورت مستقل وترکیبی پرداخته می شود.
2-2 نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان
توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.
لذا به منظور پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان ، حسابداری به تهیه وگزارش اطلاعات می پردازد اما با توجه به گروههای مختلف استفاده کننده با مقاصد گوناگون نیازهای متنوعی وجود دارد.زیرادریک سازمان نیازهای اطلاعاتی در 3گروه دسته بندی می شود :اطلاعات عملیاتی ، اطلاعات حسابداری مدیریت واطلاعات حسابداری مالی.اطلاعات عملیاتی برای تصمیمات مرتبط با عملیات شرکت از قبیل سیاستهای تولید وفروش محصولات بکار می رود، اطلاعات حسابداری مدیریت نیز توسط استفاده کنندگان درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد واطلاعات حسابداری مالی برای استفاده کنندگان برون سازمانی کاربرد دارد.این نوع اطلاعات بیشتر برای استفاده در تصمیمات سرمایه گذار ان و….می باشد.(شباهنگ ، 73)
لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی را تهیه می کند واستفاده کنندگان اساسی نیز سرمایه گذاران واعتباردهندگان شناخته شده اند.(بمانی محمدآبادی،82)
2-3 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
به خصوصیاتی که موجب می شوند اطلاعات صورتهای مالی برای استفاده کنندگان مفید باشند، ویژگیهای کیفی اطلاق می شوند.دریک طبقه بندی کلی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ویژگیهای کیفی مرتبط با چگونگی ارائه اطلاعات تقسیم می شود. از ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن است.(بمانی محمدآبادی،82)
2-3-1 مربوط بودن
اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان موثرواقع شود.مربوط بودن یک ویژگی نسبی است.بنابراین اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات استفاده کنندگان درباره نتایج رویدادهای گذشته وپیش بینی نتایج رویدادهای حال وآینده موثر واقع شود.(بمانی محمدآبادی،82)
2-4 محتوای اطلاعات مالی
اطلاعات صورتهای مالی که برای استفاده کنندگان تهیه می شود شامل بخشهای مختلفی است که هریک اطلاعات خاصی را شامل می شود.لذا سودمندی اطلاعات با توجه به فواید آنها برای استفاده کنندگان مشخص می شود.(بمانی محمدآبادی،82)
2-4-1 انواع آزمونهای محتوای اطلاعات ارقام حسابداری
محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری به این معنی است که گزارشهای مالی، اطلاعات جدید ومناسبی را به بازار منتقل می کنندوباعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شوندکه به تبع آن سرمایه گذاران به این اطلاعات واکنش نشان می دهند.واکنش سرمایه گذاران به انتشار اثر اطلاعات بر تصمیمات آنها است، یعنی اطلاعات حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.درادبیات حسابداری ، محتوای اطلاعاتی افزاینده ، نسبی وتفاضلی ارقام حسابداری مطرح شده است(گری وهمکاران،1995)
پژوهشگر در مقایسه های تفاضلی در جستجوی معیاری است که محتوای اطلاعاتی بیشتری داردوتاهنگامی که حق انتخاب وجود داردآن را انتخاب می کند.مقایسه های افزاینده زمانی مورد استفاده قرار می گیردکه نیاز به گزینش از بین یک یا چند معیار حسابداری باشد.دربسیاری موارد تحقیقات به بررسی اینکه محتوای اطلاعاتی یک افشا، فراتر از دیگری است نمی پردازد، بلکه تمرکزبر این مطلب داردکه کدام یک اطلاعات بیشتری فراهم می کند، به عبارت دیگر،زمانی که مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت می گیردیاهنگامی که طبقه بندی براساس محتوای اطلاعاتی مدنظر باشد، محتوای اطلاعاتی تفاضلی بیش از محتوای اطلاعاتی افزاینده مطلوب خواهد بود.(کردستانی وخلیلی،1390صص83-104)
مقایسه های محتوای اطلاعاتی افزاینده وتفاضلی، به سوالات تحقیق متفاوتی پاسخ می دهدونیازمند آزمونهای آماری مختلف است ، به عنوان مثال ، زمانی که مسئولان تدوین استاندارد،بین استانداردهای حسابداری موجودانتخاب می کنندویا هنگامی که مدیران از میان چندین رفتار حسابداری برای گزینش نتایج عملکرد خوب حق انتخاب دارند، مقایسه های تفاضلی کاربرد پیدا می کند.درتحلیل سرمایه گذاری ، زمانی که تحصیل یا پردازش اطلاعات پرهزینه است، طبقه بندی معیارهای حسابداری بر اساس محتوای اطلاعاتی مفید خواهدبود(گری وهمکاران،1995)
محتوای اطلاعاتی افزاینده نشان می دهد که آیا یک معیار حسابداری (یا مجموعه ای از معیارها)محتوای اطلاعاتی فراتری از سایر معیارها ارائه می کند،در حالی که محتوای اطلاعاتی تفاضلی درجستجوی این است که مشخص کند کدام معیار محتوای اطلاعاتی بیشتری (بزرگتری)نسبت به دیگر معیارها دارد.برای مقایسه محتوای اطلاعاتی تفاضلی وافزاینده می توان بین دو متغیرx,yروابط زیر را برقرار ساخت:
در مورد محتوای اطلاعاتی افزاینده:
محتوای اطلاعاتی(x,y)≥محتوای اطلاعاتی (y)
محتوای اطلاعاتی (x,y)≥محتوای اطلاعاتی(x)
درمورد محتوای اطلاعات تفاضلی:
محتوای اطلاعاتی (x)≥یا≤محتوای اطلاعاتی (y)
به عبارت دیگر برای بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده باید دیدآیا محتوای اطلاعاتی xوyبا هم، بیش از محتوای اطلاعاتی هریک از این دو متغیر به تنهایی است،اگر چنین نباشد،آن متغیردارای محتوای اطلاعاتی افزاینده است.برای محتوای اطلاعاتی تفاضلی باید دیدآیا محتوای اطلاعاتی xبه تنهایی بزرگتر،مساوی یا کوچکتر از محتوای اطلاعاتی yبه تنهایی است. (کردستانی وخلیلی،1390)
بنابراین آزمون محتوای اطلاعاتی در دو قالب محتوای اطلاعاتی نسبی ومحتوای اطلاعاتی افزاینده مطرح می شود، بحث محتوای اطلاعات نسبی زمانی است که محقق می خواهد دریابد از بین دو یا چند معیار حسابداری ، کدام یک محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد تا بتواند به یک رتبه بندی از معیارها دست یابد.از سوی دیگر، در تحقیقاتی که به محتوای اطلاعاتی افزاینده اطلاعات اقلام حسابداری می پردازند هدف اصلی پاسخ به این سوال است که آیا یک یا چند معیار چیزی فراتر از سایر متغیرها به آنها می افزایند یا خیر.(پورحیدری وهمکاران، 89،ص108)
2-5 محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وارزش بازارشرکت (قیمت سهام)
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی است وارزیابی ارزش شرکت ، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد .نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی با تاکید بر تدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددر قالب صورتهای مالی ، اطلاعاتی مفید ومربوط برای سرمایه گذاران وسایر گروههای استفاده کننده ارائه کند، در راستای تحقق اهداف مورد نظر حسابداری گام های اساسی برداشته اندوانتظار می رود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی وافزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه کارا ایفا می کنند بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند .بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(پیری وهمکاران،1391).
بنابراین یکی از مهمترین اهداف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات مفید به ذینفعان می باشد.تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد.(مرادزاده فرد وهمکاران، 1391)بنابراین یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود است .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از استفاده کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.تحقیقات حسابداری از سال 1986بدنبال سودمندی اطلاعات حسابداری مالی برای تصمیمات سرمایه گذاری بوده است.نخستین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفت توسط بال وبراون ارائه شد.آنها شواهدی ارائه نمودند که قمیت بازار اوراق بهادار در برابر اعلان سود خالص واکنش نشان می دهد.( رضایی وهمکاران، 1391)
در این زمینه پنمن3 وهمکاران (2007) بیان می دارند در صورتی که سود حسابداری قادر باشد ارزش شرکت را پیش بینی کند، دارای کیفیت مرغوبی است.تحقیقات زیادی در مورد محتوای اطلاعاتی4 سود ومتغیرهایی نظیر قیمت سهام انجام شده است.(ظریف فردوهمکاران ، 1384)
2-5-1 حلقه ارتباطی سود وقیمت سهام
محققان از دونوع مدل ارزشیابی برای آزمون ارتباط متغیرهای مستقل حسابداری با قیمت (بازده سهام) استفاده می‌کنند. مدل قیمت ومدل بازده، مدل قیمت همانند مدل اولسن5 (1995) برای آزمون ارتباط بین قیمتهای سهام، سود وارزش دفتری مورد استفاده قرار گرفته است.مدل بازده برای آزمون ارتباط بین بازده سهام وسطح تغییرات سود حسابداری استفاده می شود.همانطور که توسط استون6 وهریس7 (1991)مورد استفاده قرار گرفت.
2-5-1-1 مدل ارزشیابی مبتنی بر سود
در مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام ارزش واحد انتفاعی از دیدگاه سهامداران، مساوی ارزش فعلی سود سهامی فرض شده است که انتظار می رود توسط سهامداران در آینده دریافت شود.براساس این مدل نقش سود حسابداری در تعیین ارزش واحد انتفاعی به صورت روابط ریاضی مطرح شده است.در این روابط، ابتدا ارزش جاری سهام به عنوان تابعی از سود مورد انتظار آتی سهام تعریف شده است.سپس سود مورد انتظار آتی سهام به عنوان تابعی از سودهای آتی واحد انتفاعی فرض گردیده ، درآخر نیز سود جاری حسابداری به عنوان مبنایی مفید برای پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است..بنابراین سود حسابداری از لحاظ ارزیابی سود سهام آتی وقیمت سهم در این روابط ریاضی به طور غیر مستقیم نقش مفیدی را ایفا می نماید وتغییر درآن موجب تغییر در قیمت سهام خواهد شد.این روابط به طور خلاصه از 3جنبه مورد مطالعه قرار گرفته است: 1-ارتباط بین قیمت اوراق بهادار وسود پرداختی آتی 2-ارتباط بین سودپرداختی آتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *