منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، کیفیت سود، سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه

می‌شوند. البته، همه این نظریه‌ها ممکن است اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی به‌دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می‌شود. اما نکته مهم در این است که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند.
تعریف کلاسیک سود خالص، درامد دوره منهای هزینه‌های تحصیل درامد در طول دوره است و این مفهوم ساده، بر اساس این نظر است که در مواقع تحصیل درامد باید به شناسایی هزینه‌های ضروری برای تحصیل این درامدها پرداخت. این ‌کار همیشه ساده نیست و اغلب مفروضات پذیرفته‌شده زیادی برای محاسبه آن به‌کار می‌رود.
محاسبه و ارائه هزینه‌های واقعی، روش استهلاک، محاسبه بهای تمام‌شده محصول و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نمونه تلاشهایی است برای شناسایی بهترین روشهای ممکن برای شناخت میزان اتلاف منابع برای کسب درامد. اگر چه این شاخص مورد قبول ماست و به‌کارگیری آن می‌تواند اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد شرکت ارائه دهد، اما اغلب کاربرد رقم سود خالص به‌دست آمده، بدون داشتن دانش کافی از فرضیات استفاده شده در محاسبه آن، موجب سردرگمی استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی می‌شود.
از سوی دیگر، امکان دارد که سود خالص به‌عنوان معیار عینی به‌کار رود که محدود به معیارهای خاصی نیست. بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی، تفاوتی وجود دارد. معنای دقیق این تفاوت،آن است ‌که پول وارد شده به درون شرکت، کمتر از پولی است که از آن خارج می‌شود. در مورد جریان وجوه نقد، دو مفهوم اساسی دیگر شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیزاز واژه‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر ‌کار می‌‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد. (پابلو فرناندز،2002)
2-8-2 محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد وارزش بازار شرکت
درصورت جریان وجوه نقد معمولا وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی است.کمیل وهمکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نه تنها باید در داراییهای ثابت جدیدی سرمایه گذاری شده تا شرکت بتواندسطح جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام ویا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد.بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به تنهایی نمی تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی تلقی گردد. (مارتین12 وپتی13 ،2000)
از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری ، درکناروجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ، جریانهای نقدی آزاد نیز محاسبه ومورد ارزیابی قرار گیرد(غلام زاده لداری فصلنامه حسابرس) از طرفی ارزش هر شرکتی به میزان قابل توجهی به توانایی آن شرکت در ایجاد وجوه نقد آزاد وشیوه بکارگیری آنها بسنگی دارد.این معیار مهم با توجه به کاربردهای متعدد که می توان به سرمایه گذاری مجدد، افزایش تقسیم سود، بازخرید سهام وباز پرداخت بدهی در سرسید اشاره نمود، برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان بسی قابل توجه واز اهمیت فوق العاده ای برخوردار است (اوجین اف وهمکاران، ترجمه :پارسائیان،1382) چرا که از این وجوه به عنوان معیار تامینی (پوششی)توزیع سود سهام وبازپرداخت بدهی درسررسید یاد می شود.به همین دلیل افزایش در وجوه نقد آزاد می تواند در رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری وجلب اعتماد اعتباردهندگان به اعتباردهی موثر واقع شود.در تئوری جریان نقد آزاد چنین عنوان می شودکه شرکتها دارای فرصتهای سرمایه گذاری نسبتا بالا جهت حداکثر رساندن ارزش شرکت معمولا وجوه آزاد خود را در چنین فرصتهایی سرمایه گذاری می نمایندکه این امر منجر به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش وجوه نقدآزاد می گرددودرشرکتهای دارای فرصت سرمایه گذاری پایین بدلیل نداشتن فرصتهای سودآور انتظار می رود که از جریانهای نقدآزاد بالاتری برخوردار باشند(جنسن،1986)
همچنین از نظر مارتین وپتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هرسهم وبازده داراییها به تنهایی نمی توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید درکنار معیارهایی از قبیل جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری به کار برده شوند.چون در حالی که سود مکررا توسط مدیران واحد تجاری دستکاری می گردند، کتمان ودستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد(مارتین وپتی، 2000)
نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت جریانهای نقد، مخصوصا جریانهای نقدآزاد، ازجمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران وسرمایه گذاران است که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالابردن انگیزه وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری وتامین مالی داخلی برخوردارند.(رضوانی رازوهمکاران،1388).درنتیجه در تحقیق حاضر به بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد و ارزش شرکت پرداخته می شود
2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت
2-9-1 مقایسه سودوجریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف
علیرغم شواهدی که به نظر می رسد سود نسبت به جریانات نقدی در اندازه گیری عملکرد شرکت دریک دوره مشخص برتری دارد.بحثهای ادامه داری بین دانشگاهیان وحرفه ای ها درباره اینکه درعمل از سود استفاده شود یا از جریانات نقدی وجود دارد.از یک طرف استانداردگزاران حسابداری در اکثر کشورها تاکید می کنند که سود تعهدی به عنوان یک معیار عملکرد نسبت به جریانات نقدی برتری دارد.به عنوان مثال هیات استانداردهای حسابداری مالی دربیانیه یک خود درپاراگراف 43بیان می کند که صورتهای مالی که فقط دریافتها وپرداختهای نقدی را برای یک دوره کوتاه مدت مثلا برای یک سال نشان می دهند، نمی توانند به میزان کافی بیانگر این باشند که آیا عملکرد شرکت طی آن دوره موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟….هیات استانداردهای حسابداری مالی همچنین در پاراگراف 44بیانیه شماره یک خود بیان می کندکه اطلاعات حسابرسی شده درباره سودشرکت که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است نسبت به اطلاعاتی راجع به دریافتها وپرداختهای نقدی عموما نشانه بهتری برای عملکرد شرکت محسوب می شود. (مشایخی وشریعتی ایوری،1388)
استاندارد حسابداری شماره یک ایران، با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی نیز شرکتها را ملزم به استفاده از مبنای تعهدی می نماید.همچنین بسیاری از پژوهشهایی که قبلا در بازار های سرمایه انجام شده است نشان می دهد که سود نسبت به جریانات نقدی ارزش اطلاعاتی بیشتری دارد.از طرف دیگر برخی دانشگاهیان وافراد شاغل در این حرفه با این دیدگاه مخالف هستند.حامیان اصلی وجدی جریانهای نقدی در این بحثها کسانی هستند که پیشنهاد می کنند حسابداری بر مبنای جریانات نقدی جایگزین حسابدرای سنتی بر مبنای تعهدی شود.در بین تحلیلگران اوراق بهادار نیز کسانی بودند که طرفدار جریانات نقدی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت هستند. (مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)
2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریان نقدی
2-9-2-1کیفیت سود
نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می باشدموجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می باشد.این امر برروی کیفیت سود انعکاس نامطلوبی دارد.(بلواری14 وهمکاران، 2005)
برای کیفیت سود، تعاریف متعددی وجود دارند، پژوهشگران از تعریف یکسانی برای کیفیت سود استفاده نکرده اند.لاگی 15ومارکوارت(2004) سود با کیفیت را سودی می دانند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد.ثقفی وکردستانی(1383)سودی را باکیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد.کریسکن هایترو ملوما16(2004) سود باکیفیت بالا را سودی می دانند که به ارزش شرکت دربلند مدت نزدیک بوده وحاوی محتوای اطلاعاتی بیشتری باشد.اسکیپر17 ووینسنت18(2003)3بعد را برای ارزیابی کیفیت سود در نظر می گیرند:پایداری، قابلیت پیش بینی وسود.
بلوواری19 ، گیاکومینزواکرز(2006)کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سودآتی وپایداری وعدم تغییر پذیری درسود گزارش شده می دانند.
دچو وهمکاران(2010)اعتقاد دارند از آنجا که تمام معیارهای کیفیت سود (مانند پایداری ، نوسان پذیری کمترومفید وبه موقع بودن جهت اتخاذ تصمیم درست وغیره)بر رقم سود حسابداری که بر اساس مبنای تعهدی تهیه شده تمرکز دارند، لذا این معیارها تحت تاثیر عملکرد اساسی شرکت ومعیار ارزیابی عملکرد قرار دارند، اما به طور یکسان تحت تاثیر این دوفاکتور نیستند.بنابراین این معیارها سازه های اصولی را به طور یکسان اندازه گیری نمی کنند.به علاو ه چون معیارها بر عناصر متفاوتی از مفید بودن درتصمیم گیری تمرکز دارند.مانباید انتظار داشته باشیم که تمام معیارهایی که توسط پژوهشگران استفاده می شودبه یک اندازه خوب باشد.
با این حال، تفاوت در معیارهای مختلف برای ارزیابی کیفیت سوداز دیدگاههای مختلف به معنای مفید نبودن ارزیابی کیفیت سود نیست زیرا ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به قابل اطمینان بودن سود جاری قضاوت کنند وآینده ان را پیش بینی نمایند.به طور خلاصه می توان سودمندی های کیفیت بالای سود را از دیدگاههای استفاده کنندگان اطلاعات مالی ، سرمایه گذاران وتنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری مورد ارزیابی قرار داد.بر اساس دیدگاه اول، اطلاعات مالی با کیفیت بالا، ارزش واقعی واحد تجاری را به اطلاع سرمایه گذاران می رساند(ریکول،2004)
همچنین زمانی که استفاده کنندگان اطلاعات مالی واقعی را در مورد عملکرد واحد تجاری دریافت می کنندتصمیم بهتری خواهند گرفت، که این امر باعث تخصیص بهتر منابع می شود.ازدیدگاه دوم ، کیفیت بالای سود موجب رشد اقتصادی بیشتر می شود.زیرا کیفیت بالای سود، افزایش اعتبار اطلاعات مالی را به دنبال داردواعتبار اطلاعات مالی مستقیما با توسعه اقتصادی ارتباط دارد(ریکول،2004).هچنین کیفیت بالای سود ، هزینه سرمایه را کاهش می دهد .با افزایش ابهامات در مورد سود ، هزینه سرمایه افزایش یافته ومبادلات در بازار سهام کاهش می یابد.(باتاکاریا20،دارک و ولکر،2003)
به علاوه کیفیت بالای سود، موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود.وقتی که سرمایه گذاران نسبت به کیفیت سود شرکتها در کشورها مطمئن هستندسرمایه گذاری بیشتری درآن کشور انجام می دهند.بر اساس دیدگاه اخیر کیفیت بالای سود، موجب تخصیص بهینه منابع می شودزیرا با فراهم کردن اطلاعات مالی که ارزش واقعی دارند بر تصمیم گیری سیاست گذاران در نحوه تخصیص منابع مالی وانسانی برای توسعه اقتصادی کمک می کنند(ریکول،2004)
به علاوه کیفیت بالای سود، هدف چارچوب نظری را در فراهم کردن اطلاعات مفیدبرای استفاده کنندگان حسابداری مالی برآورده می سازد.در نهایت کیفیت بالای سود ریسک را برای سهام داران واعتباردهندگان کاهش می دهدودرپایداری مالی ورشد اقتصادی کشور نقشی موثر دارد(جان جانی وهمکاران،90)
2-9-2-2مقایسه سود وجریان نقدی
تاکید اصلی پژوهشهای پیشین بر بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی برای سرمایه گذاران بوده است.سود خالص زمانی بار اطلاعاتی دارد که رابطه بین بازده وسود به ضریب غیر صفر منجر شود.شواهد تجربی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی را تاکید می کنند.پاتل وکاپلان (1977)دریافتند که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی ارزش

دیدگاهتان را بنویسید