منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، دانشگاه تهران، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

جلد اوّل، چاپ هفتم.
51) صفایی، سید حسین، 1355، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، تهران مرکز تحقیقات.
52) طاووسی، شعبان، 1366، روان‌شناسی هیپنوتیزم، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.
53) صدیقی نژاد? عباس? 1385 ?تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی? تهران? نشر طبیب? چاپ اول.
54) عظیمی، سیروس، 1350، مباحث اساسی در روانشناسی رفتارشناسی، تهران، افست.
55) علی‌آبادی، عبدالحسین، 1385، دوره سه جلدی حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ سوم .
56) عوده? عبدالقادر? 1373 ? حقوق جنایی اسلام? ترجمه اکبر غفوری? بنیاد پژوهشهای اسلامی? جلد اول? چاپ اول.
57) عمید? حسن? فرهنگ فارسی عمید? تهران? نشر راه رشد.
58) فیض? علیرضا? 1389 ? مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام? نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی? چاپ هشتم? ویرایش اول.
59) قاسم زاده? سید مرتضی? 1390 ? الزام ها و مسولیت مدنی بدون قرارداد? تهران? نشر میزان? جلد اول? چاپ نهم? ویرایش سوم.
60) کابوک (مستعار)، 1364 ? مدیکال هیپنوتیزم، ترجمه بهزادی، تهران? کانون انتشارات کابوک.
61)کانت، ایمانوئل، 1383، مابعد الطبیعه‌ی اخلاق (فلسفه حقوق) ?ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم.
62) کی‌نیا، مهدی، 1386، مبانی جرم‌شناسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم.
63) کی نیا? مهدی? 1390 ? روانشناسی جنایی? تهران? نشر رشد? چاپ دوم? ویرایش اول.
64) کیو? سوزان? 1392 ? طبقه بندی و تشخیص اختلالات روانشناختی? ترجمه محمد خدایاری فرد? تهران? انتشارات دانشگاه تهران.
65) کولن? راشل? 1386 ? هیپنوتیزم پیشرفته? ترجمه جمشید هاشمی? تهران? انتشارات تجسم خلاق.
66) کاتوزیان? ناصر? 1386 ? حقوق مدنی ضمان قهری مسولیت مدنی? تهران? چاپ هفتم.
67)گرجی، ابوالقاسم، 1390، دیات، تهران? مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.
68) گلدوزیان، ایرج، 1391، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفدهم.
69) گلدوزیان? ایرج? 1387 ? بایسته های حقوق جزای عمومی? تهران? نشر میزان? چاپ سیزدهم.
70) ل. روخلین، 1368، خواب از نظر پاولف ? ترجمه ولی عاصفی، انتشارات گوتنبرگ.
71)محمودی جانکی، فیروز، 1383، مجموعه مقالات علوم جنایی (حمایت کیفری از اخلاق)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت).
72) مظلومیان، رضا، 1353، جامعه شناسی کیفری، تهران? انتشارات دانشگاه تهران.
73) منجمی، علیرضا، 1384، تشخیص و درمان (اورژانس‌های کارنت)، انتشارت سامان
74) مورین، چارلز، 1381، روانشناسی بی‌خوابی ?ترجمه علی‌رضا بخشایش و آنیتا لشگریان، انتشارات دانشگاه یزد? چاپ اول.
75) محسنی? مرتضی? 1375 ? دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی? تهران? نشر راسخ? جلد دوم.
76) موسوی مجاب، سیّد دربد، 1388، نقش اراده در مسؤولیّت کیفری، انتشارات بهنامی.
77) میرزایی، علی‌رضا، 1389، محشای قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات بهرامی، چاپ پنجم.
78) معین ? محمد? فرهنگ معین (فارسی) ? 1387 تهران? جلد هفتم.
79) میرمحمد صادقی? حسین? 1389 ? حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص? تهران? نشر میزان? چاپ دهم.
80) میر سعیدی? سید منصور? 1390 ? مسوولیت کیفری قلمرو و ارکان آن? نشر میزان? چاپ اول? ویرایش اول.
81) محقق حلی? ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن? شرایع الاسلام? ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی? انتشارات دانشگاه تهران? جلد چهارم.
82)
83) معتمد? محمد علی? 1351 ? حقوق جزای عمومی? انتشارات دانشگاه تهران? جلد اول.
84) نلسون، ریتا ویکس، 1371، اختلال‌های رفتاری کودکان ? ترجمه محمد تقی منشی طوسی، انتشارات آستان قدس رضوی.
85) نوربها? رضا? 1391 ? زمینه حقوق جزای عمومی? تهران? چاپ سی و سوم? ویرایش اول? کتابخانه گنج دانش.
86) واحدی، پرویز، 1370 ? تشخیص افتراقی بیماری‌ها (اغماء)، تهران? انتشارات جهاد دانشگاهی.
87) والتر، جیپسون، 1379 ? شگفتی‌های هیپنوتیزم ?ترجمه رضا جمالیان، تهران? چاپ دوم? انتشارات اسپرک.
88) وطن‌خواه، رضا، 1388، سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری? تهران? مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا.
89)ولیدی? محمد صالح? 1382 ? حقوق جزا و مسولیت کیفری? نشر امیرکبیر? چاپ سوم.
90)ولیدی? محمد صالح? 1388 ? بایسته های حقوق جزای عمومی? تهران? انتشارات جنگل? چاپ اول?.
91) وایت و هینز? راب و فیونا? ?1392 جرم و جرم شناسی? ترجمه علی سلیمی? نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه? چاپ دوم.
92) وکیلی? شروین? 1385 ? مغز خفته? تهران? نشر اندیشه سرا? چاپ اول.
دو) پایان نامه و مقاله
الف) مقاله ها
1) حبیب زاده? محمد جعفر و حسین فخر بناب? پاییز 1384 ? مقایسه علل موجهه و عوامل رافع مسوولیت کیفری? مجله مدرس علوم انسانی? شماره 40.
2) سعیدی? علی? 1387 ? خوابگردی در کودکان و نوجوانان? مجله آموزش و تربیت آموزش و پرورش? شماره 35.
3) ساریخانی? عادل? 1386 ? مرگ مغزی و آثار فقهی و حقوقی آن? مجله فقه و اصول? زمستان86.
4) قپانچی? حسام? 1375 ? جنایت شخص در خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1370 ? فصلنامه دیدگاه های حقوقی?شماره 4.
5) کتابی? محمد علی? 1352 ? بررسی تطبیقی عمد و خطا و آثار آن ها در حقوق جزا.
6) فراهانی? حسن? 1388 ? روانشناسی خواب و رویا? ماهنامه معدفت (ویژنامه روانشناسی)? شماره 50.
ب) پایان نامه ها
1) بکتن خدایی? محسن? بررسی خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیت کیفری. پایان 2) شریفی قلعه سری? سید یاسر? مطالعه تطبیقی مستی در حقوق ایران و فقه امامیه? پاییز 1389.
3) رستمی? سهیلا? مستی (پزشکی قانونی)? دانشگاه پیام نور تهران? پاییز 90.
سه) قوانین
1)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2) قانون مجازات عمومی مصوب 1352
3) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
5) قانون آیین دادرسی مدنی ایران
6) قانون آیین دادرسی کیفری 1378
7) قانون آیین دادرسی کیفری 1392
8) قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
9) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
10)اعلامیه جهانی حقوق بشر
11)قانون مسوولیت مدنی
چهار)سایت ها
1)www. seydmusavi.blogfa.com
2)http://Hoshbari88.persianblog.ir/post/2.
3)www.migna.ir/vdcdnxof.yt0oj6a22y.html
4)www.ghavanin.ir/paperDetail.asp?ip=521
5)http://fa.wikipedia.org/wik
6)http://www.almaany.com/fa/dict/fa-a
7)http://www.rasekhoon.net/article/show-81540.aspx
8)http://www.ghavanin.ir//paperDetail.asp?id=224
9)www.mohsenshaban.blogfa.com/post-4.aspx 10)www.qbcenter.ir/index.php
11)http://bazras.blogfa.com/post-28.aspx

دیدگاهتان را بنویسید