منبع پایان نامه درباره ، ۷۸، ۵-۲-پیشنهادات، ۸۲

دانلود پایان نامه

بهینه در نور مرئی ۷۵
۴-۲-۳-۴-۱- زمان بهینه در نور فرابنفش ۷۶

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۸
۵-۱- نتایج ۷۸
۵-۲-پیشنهادات ۷۹
فصل ششم
۶- فهرست منابع ۸۲

فهرست اشکال
عنوان شکل

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردخودکارآمدی، کارآفرینی، قصد کارآفرینانه

دیدگاهتان را بنویسید