منبع پایان نامه درباره برتری جویی

کامیابی دست خواهد یافت.
نجات بخشی در آیین موسی
خداوند در قرآن پس از آن که موسی و فرعون به راستی خبر می دهد و رسول اکرم- (ص)- را از برتری جویی های فرعونی و ظالم و استضعاف حاکم و تبهکاری های بی شمار آن روزگار آگاه می سازد قانون و سنت خود را که واقعیتی است اجتناب ناپذیر و حاکم بر تاریخ و حیات بشر چنین یاد می کند:

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های عدل و داد

دیدگاهتان را بنویسید