منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

مجهول ۵۵
۳-۲-۹- انجام آزمایش های مورد نظر ۵۶
فصل چهارم
نتایج و بحث ۶۰
۴-۱- کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کرن مکانیکی ۶۰
۴-۱-۱- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش ۶۰
۴-۱-۲- بهینه سازی نوع کاتالیست درنور مرئی ۶۲
۴-۱-۳- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه ۶۳
۴-۱-۳-۱- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ، نباشد،، کردن)، استحکام‌دهی(ریزدانه

دیدگاهتان را بنویسید