منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

فرابنفش ۶۳
۴-۱-۳-۲- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی ۶۵
۴-۱-۳-۳- مقایسه انواع کاتالیست مکانیکی در نور فرابنفش و نور مرئی ۶۶
۴-۱-۳-۴- زمان ۶۶
۴-۱-۳-۴-۱- زمان بهینه در نور مرئی ۶۶
۴-۱-۳-۴-۲- زمان بهینه در نور فرابنفش ۶۷
۴-۲- کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب ۶۹
۴-۲-۱- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا

دیدگاهتان را بنویسید