منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

فرابنفش ۷۱
۴-۲-۲- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش مرئی ۷۲
۴-۲-۳- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه ۷۳
۴-۲-۳-۱- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش ۷۳
۴-۲-۳-۲- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی ۷۴
۴-۲-۳-۳- مقایسه میزان جداسازی نانوکامپوزیت در نورمرئی و فرابنفش ۷۴
۴-۲-۳-۴- زمان بهینه ۷۵
۴-۲-۳-۴-۱- زمان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان قابلیت اعتماد، متغیر وابسته، انعطاف پذیری

دیدگاهتان را بنویسید