منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

اکسید ۵۲
شکل۳- ۷- خط بدست آمده جهت شناسایی مجهول ۵۶
شکل۴- ۲- بهینه سازی کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان)………………………..۶۱
شکل۴- ۳- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور مرئی(جذب در مقابل طول موج) ۶۲
شکل۴- ۴- بهینه سازی کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان) ۶۳
شکل۴- ۵- pH بهینه برای کاتالیست در نور

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره می‌باشد،، هیچ‌گونه، آید؛،

دیدگاهتان را بنویسید