منبع پایان نامه درباره عدل و داد

دانلود پایان نامه

عدل و داد خواهند نمود.”
نجات بخشی در آیین بودایی
بودائیان نیز معتقدند که ۲۳ بودا، از اول خلقت ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده اند و بودای بیست و چهارمین، زمانی ظهور خواهند نمود که دنیا را ظلم و جور فرا گرفته باشد… و پس از خرابی کائنات، دوباره دنیای جدید به وجود می آورد، که دارای همه خوبی ها و نیکی هاست.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان قابلیت اعتماد، متغیر وابسته، انعطاف پذیری

دیدگاهتان را بنویسید