منبع پایان نامه درباره ۱-تاثیر، pH………………………………………30، ۳-تاثیر، ۱۱=

دانلود پایان نامه

صفحه
شکل۱- ۱- روش سل- ژل و محصولات آن در مسیر ۱۸
شکل۱-۲- ساختار مولکولی فنول ۲۳
شکل۲- ۱-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و ۳= pH………………………………………30
شکل۲- ۲-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و۷= pH ۳۱
شکل۲- ۳-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و ۱۱= pH

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید