منبع پایان نامه درباره ۵)، پیوسته،، مساویECAR،،

دانلود پایان نامه

۴) نورد در کانال های زاویه دار مساویECAR، یک روش تغییر فرم پلاستیک شدید بر روی ورق ها و نوارهای فلزی است که می تواند سبب ایجاد ساختار فوق ریزدانه در ماده شود. توسط این فرآیند می توان بدون تغییر در سطح مقطع قطعه و به صورت پیوسته، کرنشهای بزرگی را به ماده اعمال نمود و به ویژگیهای مناسب دست یافت.
۵) ورق های جوش انفجاری

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی درآمد ملی

دیدگاهتان را بنویسید